פלסאון תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.plasson.com
החברה עוסקת בייצור מוצרים טכניים מפלסטיק:אביזרי חיבור לצנרת, כלים סניטריים ומוצרים לענף הלול.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1057   
   520042912   
    1,738,683 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ניר ברכה
  מנכ"ל - גלעד אגמון
  מנהל כספים - עופר בורובסקי, נירה דגן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ מעגן מיכאל , ד"נ מנשה
  טלפון : 04-6394711
  פקס : 04-6243227
  NIRA@PLASSON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,607,434
1,578,343
1,714,497
סך מאזן
1,071,783
1,067,048
1,169,735
נכסים שוטפים
535,651
511,295
544,762
נכסים בלתי שוטפים
826,939
851,406
870,280
הון עצמי
40,258
39,765
42,711
מזה: זכויות מיעוט
570,982
547,827
649,340
התחייבויות שוטפות
209,513
179,110
194,877
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,176,189
891,029
939,436
סה"כ הכנסות
448,914
341,575
377,531
רווח גולמי
124,347
105,972
126,886
רווח תפעולי
111,602
97,615
115,376
רווח לפני מס
80,029
76,888
87,263
רווח נקי
77,562
74,914
84,810
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.12
7.85
8.88
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-47,740
0
0
דיבידנד
99,171
52,335
59,069
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.10
שוק להון
---
---
19.88
מכפיל
48.9 %
---
48.3 %
הון למאזן
9.9 %
---
10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).