פלסאון תעשיות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.plasson.com
החברה עוסקת בייצור מוצרים טכניים מפלסטיק:אביזרי חיבור לצנרת, כלים סניטריים ומוצרים לענף הלול.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1057   
   520042912   
    1,648,932 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ניר ברכה
  מנכ"ל - גלעד אגמון
  מנהל כספים - עופר בורובסקי, נירה דגן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ מעגן מיכאל , ד"נ מנשה
  טלפון : 04-6394711
  פקס : 04-6243227
  NIRA@PLASSON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,607,434
1,568,646
1,733,238
סך מאזן
1,071,783
1,067,032
1,192,975
נכסים שוטפים
535,651
501,614
540,263
נכסים בלתי שוטפים
826,939
848,805
882,725
הון עצמי
40,258
39,237
43,074
מזה: זכויות מיעוט
570,982
535,774
651,308
התחייבויות שוטפות
209,513
184,067
199,205
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,176,189
597,484
643,060
סה"כ הכנסות
448,914
224,850
260,112
רווח גולמי
124,347
69,700
91,440
רווח תפעולי
111,602
68,780
81,522
רווח לפני מס
80,029
52,679
64,886
רווח נקי
77,562
51,233
62,070
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.12
5.37
6.50
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-47,740
0
0
דיבידנד
99,171
30,334
14,714
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.96
שוק להון
---
---
18.65
מכפיל
48.9 %
---
48.4 %
הון למאזן
9.9 %
---
10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).