אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.adama.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים להגנת הצומח.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1063   
   520043605   
    0 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   מדד תל - בונד 20, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-צמודות AA-AAA, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - Mr. Yang Xingqiang
  CEO - חן ליכטנשטיין
  Financial Vice CEO - אבירם להב
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  גולן , קרית שדה התעופה
  Phone : 073-2321000
  Fax : 073-2321937
  MAIN@ADAMA.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
16,929,139
16,344,369
18,314,475
סך מאזן
11,008,862
10,478,586
11,316,323
נכסים שוטפים
5,920,277
5,865,784
6,998,152
נכסים בלתי שוטפים
6,430,214
6,488,525
8,161,377
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
5,705,767
5,161,237
5,286,552
התחייבויות שוטפות
4,793,159
4,694,608
4,866,545
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
10,877,286
8,548,837
9,573,245
סה"כ הכנסות
3,858,695
3,112,299
3,117,533
רווח גולמי
1,288,313
1,228,988
2,126,053
רווח תפעולי
888,086
933,403
1,747,967
רווח לפני מס
816,860
815,143
1,324,711
רווח נקי
816,860
815,143
1,324,711
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
1,503,156
951,267
306,518
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
38.0 %
---
44.6 %
הון למאזן
12.8 %
---
18.1 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark