אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.adama.com
החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים להגנת הצומח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1063   
   520043605   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   כימיה, גומי ופלסטיק   
   מדד תל - בונד 20, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - Mr. Yang Xingqiang
  מנכ"ל - חן ליכטנשטיין
  סמנכ"ל כספים - אבירם להב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גולן , קרית שדה התעופה
  טלפון : 073-2321000
  פקס : 073-2321937
  MAIN@ADAMA.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
16,929,139
19,239,792
סך מאזן
11,008,862
11,979,380
נכסים שוטפים
5,920,277
7,260,413
נכסים בלתי שוטפים
6,430,214
8,493,864
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
5,705,767
5,942,360
התחייבויות שוטפות
4,793,159
4,803,568
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
10,877,286
13,251,627
סה"כ הכנסות
3,858,695
4,274,298
רווח גולמי
1,288,313
2,419,383
רווח תפעולי
888,086
1,898,437
רווח לפני מס
816,860
1,414,814
רווח נקי
816,860
1,414,814
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
1,503,156
327,954
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
38.0 %
44.1 %
הון למאזן
12.8 %
19.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).