מיטב דש השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.meitavdash.co.il
החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות,קרנות נאמנות ופנסיה,קופות גמל והשתלמות,הנפקת תעודות סל ע"י "תכלית" ושולטת ב"פנינסולה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1064   
   520043795   
    767,261 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי ברקת
  מנכ"ל - אילן רביב
  סמנכ"ל כספים - עינת רום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  טלפון : 03-7903000
  פקס : 03-5169001
  LIAT.DAVID@MEITAVDASH.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
31,500,000
30,230,000
28,884,000
סך מאזן
30,137,000
28,876,000
27,488,000
נכסים שוטפים
1,363,000
1,354,000
1,396,000
נכסים בלתי שוטפים
928,000
909,000
932,000
הון עצמי
126,000
128,000
121,000
מזה: זכויות מיעוט
29,599,000
28,323,000
26,861,000
התחייבויות שוטפות
973,000
998,000
1,091,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
874,000
444,000
437,000
סה"כ הכנסות
408,000
444,000
437,000
רווח גולמי
195,000
111,000
99,000
רווח תפעולי
170,000
79,000
66,000
רווח לפני מס
106,000
47,000
38,000
רווח נקי
95,000
43,000
33,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.47
0.67
0.51
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-48,000
-24,000
-23,000
דיבידנד
-121,000
-54,000
-30,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.95
שוק להון
---
---
9.03
מכפיל
2.5 %
---
2.8 %
הון למאזן
12.7 %
---
10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).