מיטב דש השקעות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.meitavdash.co.il
החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות,קרנות נאמנות ופנסיה,קופות גמל והשתלמות,הנפקת תעודות סל ע"י "תכלית" ושולטת ב"פנינסולה".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (23/04/2019)   
   1064   
   520043795   
    741,075 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   פיננסי   
   שרותים פיננסיים   
   שרותים פיננסיים   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-פיננסים, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א ביטוח-פלוס, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות A, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אלי ברקת
  CEO - אילן רביב
  Financial Vice CEO - עינת רום
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  Phone : 03-7903000
  Fax : 03-5169001
  LIAT.DAVID@MEITAVDASH.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
Balance Sheet
31,500,000
2,864,000
סך מאזן
30,137,000
1,433,000
נכסים שוטפים
203,000
237,000
נכסים בלתי שוטפים
928,000
950,000
הון עצמי
126,000
125,000
מזה: זכויות מיעוט
29,599,000
972,000
התחייבויות שוטפות
973,000
942,000
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
874,000
890,000
סה"כ הכנסות
408,000
389,000
רווח גולמי
195,000
169,000
רווח תפעולי
170,000
133,000
רווח לפני מס
106,000
77,000
רווח נקי
95,000
67,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.47
1.03
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-48,000
-43,000
דיבידנד
-121,000
74,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
0.90
שוק להון
---
11.06
מכפיל
2.5 %
28.8 %
הון למאזן
12.7 %
8.2 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark