שיכון ובינוי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shikunbinui.co.il
החברה עוסקת בתשתיות,בנייה,יזמות נדל"ן וזכיינות פרוייקטים בארץ ובחו"ל,אנרגיה מתחדשת ומים ושולטת ב"איי.די.או. גרופ".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1068   
   520036104   
    2,916,910 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - תמיר כהן
  מנכ"ל - משה לחמני
  מנהל כספים - טל רז פרץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הירדן 1א, איירפורט סיטי , לוד
  טלפון : 03-6301111
  פקס : 03-6301595
  YAKI_M@SHIKUNBINUI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
13,561,136
13,584,332
15,117,202
סך מאזן
7,643,315
7,766,943
9,180,380
נכסים שוטפים
5,917,821
5,817,389
5,936,822
נכסים בלתי שוטפים
2,091,748
1,861,630
2,372,502
הון עצמי
242,723
212,697
276,245
מזה: זכויות מיעוט
5,282,889
5,802,266
6,201,070
התחייבויות שוטפות
6,186,499
5,920,436
6,543,630
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,437,307
3,441,126
2,738,400
סה"כ הכנסות
851,242
376,720
324,767
רווח גולמי
582,996
238,376
427,512
רווח תפעולי
359,961
121,128
297,500
רווח לפני מס
298,306
89,028
202,734
רווח נקי
230,927
64,423
186,287
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.58
0.14
0.47
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-91,498
-91,498
0
דיבידנד
-309,638
-619,317
-906,322
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.39
שוק להון
---
---
8.27
מכפיל
13.6 %
---
13.9 %
הון למאזן
12.4 %
---
18.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).