שיכון ובינוי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.shikunbinui.co.il
החברה עוסקת בתשתיות,בנייה,יזמות נדל"ן וזכיינות פרוייקטים בארץ ובחו"ל,אנרגיה מתחדשת ומים ושולטת ב"איי.די.או. גרופ".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1068   
   520036104   
    2,545,616 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - תמיר כהן
  מנכ"ל - משה לחמני
  מנהל כספים - טל רז פרץ
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הירדן 1א, איירפורט סיטי , לוד
  טלפון : 03-6301111
  פקס : 03-6301595
  YAKI_M@SHIKUNBINUI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
13,561,136
14,278,195
15,614,307
סך מאזן
7,643,315
8,196,231
9,098,527
נכסים שוטפים
5,917,821
6,081,964
6,515,780
נכסים בלתי שוטפים
2,091,748
1,874,450
2,352,249
הון עצמי
242,723
186,172
287,453
מזה: זכויות מיעוט
5,282,889
6,305,615
6,121,598
התחייבויות שוטפות
6,186,499
6,098,130
7,140,460
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,437,307
5,272,248
4,201,757
סה"כ הכנסות
851,242
515,420
554,849
רווח גולמי
582,996
268,577
502,060
רווח תפעולי
359,961
150,810
320,055
רווח לפני מס
298,306
141,560
216,551
רווח נקי
230,927
106,972
184,733
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.58
0.27
0.46
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-91,498
-111,261
0
דיבידנד
-309,638
-811,511
-1,178,470
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.23
שוק להון
---
---
8.25
מכפיל
13.6 %
---
13.2 %
הון למאזן
12.4 %
---
16.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).