דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.doralon.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,הקמה ותפעול תחנות דלק,ובשיווק מוצרי דלק ושולטת ברשת החנויות AM:PM.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1072   
   520043878   
    820,407 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישראל יניב
  מנכ"ל - עודד בלום
  סמנכ"ל כספים - יאיר תמיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יורופארק יקום, בנין צרפת , קיבוץ יקום
  טלפון : 09-9618600
  פקס : 09-9514353
  AMIR.LISTWAND@DORALON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
2,895,335
2,714,372
3,354,686
סך מאזן
1,118,612
1,198,937
1,285,150
נכסים שוטפים
1,776,723
1,515,435
2,069,536
נכסים בלתי שוטפים
803,364
778,237
891,167
הון עצמי
41,566
39,563
56,141
מזה: זכויות מיעוט
1,082,693
896,742
1,309,148
התחייבויות שוטפות
1,009,278
1,039,393
1,154,371
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,688,837
3,381,511
3,585,327
סה"כ הכנסות
861,905
417,396
436,660
רווח גולמי
145,435
62,853
163,565
רווח תפעולי
121,310
41,000
133,779
רווח לפני מס
100,660
33,801
105,095
רווח נקי
103,541
35,185
104,865
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.52
2.22
6.60
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-70,000
-40,000
-30,000
דיבידנד
273,277
147,522
6,422
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.98
שוק להון
---
---
4.74
מכפיל
26.3 %
---
24.9 %
הון למאזן
13.8 %
---
22.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).