דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.doralon.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,הקמה ותפעול תחנות דלק,ובשיווק מוצרי דלק ושולטת ברשת החנויות AM:PM.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (18/04/2019)   
   1072   
   520043878   
    909,323 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - ישראל יניב
  CEO - עודד בלום
  Financial Vice CEO - יאיר תמיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  יורופארק יקום, בנין צרפת , קיבוץ יקום
  Phone : 09-9618600
  Fax : 09-9514353
  AMIR.LISTWAND@DORALON.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
Balance Sheet
2,895,335
3,288,353
סך מאזן
1,118,612
1,156,695
נכסים שוטפים
1,506,588
1,852,087
נכסים בלתי שוטפים
803,364
922,992
הון עצמי
41,566
61,363
מזה: זכויות מיעוט
1,082,693
1,209,251
התחייבויות שוטפות
1,009,278
1,156,110
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
3,688,837
4,291,259
סה"כ הכנסות
861,905
876,308
רווח גולמי
145,435
211,021
רווח תפעולי
121,310
172,685
רווח לפני מס
100,660
137,327
רווח נקי
103,541
137,384
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.52
8.65
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-70,000
-30,000
דיבידנד
246,137
149,699
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
1.06
שוק להון
---
6.62
מכפיל
26.3 %
26.2 %
הון למאזן
13.8 %
16.9 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark