דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.doralon.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,הקמה ותפעול תחנות דלק,ובשיווק מוצרי דלק ושולטת ברשת החנויות AM:PM.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1072   
   520043878   
    818,502 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ישראל יניב
  מנכ"ל - עודד בלום
  סמנכ"ל כספים - יאיר תמיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יורופארק יקום, בנין צרפת , קיבוץ יקום
  טלפון : 09-9618600
  פקס : 09-9514353
  AMIR.LISTWAND@DORALON.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
2,895,335
2,936,558
3,328,060
סך מאזן
1,118,612
1,208,173
1,222,345
נכסים שוטפים
1,776,723
1,728,385
2,105,715
נכסים בלתי שוטפים
803,364
801,540
924,423
הון עצמי
41,566
38,959
59,492
מזה: זכויות מיעוט
1,082,693
1,168,984
1,274,386
התחייבויות שוטפות
1,009,278
966,034
1,129,251
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
3,688,837
2,747,493
3,202,585
סה"כ הכנסות
861,905
650,153
665,498
רווח גולמי
145,435
106,638
205,308
רווח תפעולי
121,310
78,625
169,613
רווח לפני מס
100,660
66,591
133,114
רווח נקי
103,541
68,645
133,007
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.52
4.32
8.38
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-70,000
-40,000
-30,000
דיבידנד
273,277
132,870
194,400
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.95
שוק להון
---
---
4.87
מכפיל
26.3 %
---
26.0 %
הון למאזן
13.8 %
---
20.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).