טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.top-group.co.il
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מוצרי ושירותי תוכנה לניהול עסקים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1081   
   520044231   
    55,559 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל טננבאום
  מנכ"ל - גלעד הר עוז, שמואל מילנר
  סמנכ"ל כספים - זיו חשאי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 58184 , תל-אביב
  טלפון : 03-7667777
  פקס : 03-7667770
  ZIV_H@TOP-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
90,773
64,157
82,423
סך מאזן
50,203
38,499
42,707
נכסים שוטפים
40,570
25,658
39,716
נכסים בלתי שוטפים
33,784
27,744
34,714
הון עצמי
3,161
0
3,031
מזה: זכויות מיעוט
48,756
31,017
41,837
התחייבויות שוטפות
8,233
5,396
5,872
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
87,568
57,704
74,721
סה"כ הכנסות
31,169
18,969
24,911
רווח גולמי
7,393
3,748
4,516
רווח תפעולי
6,496
3,143
3,705
רווח לפני מס
6,409
3,134
4,060
רווח נקי
6,279
3,134
4,190
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.31
0.16
0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,635
-2,635
-3,130
דיבידנד
5,595
4,452
6,640
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.75
שוק להון
---
---
7.57
מכפיל
33.7 %
---
38.4 %
הון למאזן
21.7 %
---
24.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).