טופ רמדור מערכות ומחשבים (1990) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.top-group.co.il
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מוצרי ושירותי תוכנה לניהול עסקים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1081   
   520044231   
    63,066 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מיכאל טננבאום
  מנכ"ל - גלעד הר עוז, שמואל מילנר
  סמנכ"ל כספים - זיו חשאי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 58184 , תל-אביב
  טלפון : 03-7667777
  פקס : 03-7667770
  ZIV_H@TOP-GROUP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
90,773
62,903
85,287
סך מאזן
50,203
37,157
45,692
נכסים שוטפים
40,570
25,746
39,595
נכסים בלתי שוטפים
33,784
26,738
33,481
הון עצמי
3,161
0
3,131
מזה: זכויות מיעוט
48,756
29,983
45,027
התחייבויות שוטפות
8,233
6,182
6,779
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
87,568
38,296
50,777
סה"כ הכנסות
31,169
12,607
17,223
רווח גולמי
7,393
2,511
3,208
רווח תפעולי
6,496
2,111
2,668
רווח לפני מס
6,409
2,128
2,827
רווח נקי
6,279
2,128
2,857
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.31
0.11
0.14
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-2,635
-2,635
-3,130
דיבידנד
5,595
3,282
5,340
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.08
שוק להון
---
---
9
מכפיל
33.7 %
---
35.6 %
הון למאזן
21.7 %
---
24.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).