קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kardan-nadlan.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה,מכירה והשכרת מבני מגורים,מסחר ותעשיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1083   
   520041005   
    318,221 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף גרינפלד
  מנכ"ל - מיכאל (מיקי) זיסמן
  סמנכ"ל כספים - איילת נעים לבנון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל קרדן,דרך מנחם בגין154 , תל אביב
  טלפון : 03-6891200
  פקס : 03-6911661
  AYELET@KARDANRE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
900,681
971,469
סך מאזן
558,429
562,906
נכסים שוטפים
342,252
408,563
נכסים בלתי שוטפים
518,157
514,056
הון עצמי
4,515
3,121
מזה: זכויות מיעוט
256,584
294,372
התחייבויות שוטפות
125,940
163,041
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
451,202
454,967
סה"כ הכנסות
90,400
87,374
רווח גולמי
79,445
52,687
רווח תפעולי
112,189
50,822
רווח לפני מס
94,567
37,701
רווח נקי
86,114
37,701
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.47
0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,500
-39,000
דיבידנד
183,975
-44,815
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.62
שוק להון
---
8.44
מכפיל
57.0 %
52.6 %
הון למאזן
18.2 %
7.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).