קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kardan-nadlan.co.il
החברה עוסקת ביזום,בניה,מכירה והשכרת מבני מגורים,מסחר ותעשיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1083   
   520041005   
    319,318 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף גרינפלד
  מנכ"ל - מיכאל (מיקי) זיסמן
  סמנכ"ל כספים - איילת נעים לבנון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אצל קרדן,דרך מנחם בגין154 , תל אביב
  טלפון : 03-6891200
  פקס : 03-6911661
  AYELET@KARDANRE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
900,681
891,589
956,916
סך מאזן
558,429
556,961
542,188
נכסים שוטפים
342,252
334,628
414,728
נכסים בלתי שוטפים
518,157
459,490
498,201
הון עצמי
4,515
4,518
3,121
מזה: זכויות מיעוט
256,584
309,816
299,499
התחייבויות שוטפות
125,940
122,283
159,216
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
451,202
349,421
337,293
סה"כ הכנסות
90,400
75,260
63,402
רווח גולמי
79,445
56,041
35,295
רווח תפעולי
112,189
47,460
31,376
רווח לפני מס
94,567
35,605
22,280
רווח נקי
86,114
27,149
22,280
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.47
0.15
0.12
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,500
-17,500
-39,000
דיבידנד
183,975
64,415
-42,396
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.64
שוק להון
---
---
3.93
מכפיל
57.0 %
---
51.7 %
הון למאזן
18.2 %
---
17.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).