עילדב השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.eldav.co.il
חברת השקעות השולטת ב"קומסק" העוסקת במתן שירותי ייעוץ לאבטחת מידע וסייבר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1088   
   520044405   
    54,990 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - רונן שטרנבך
  מנכ"ל - אמיר דיאמנט
  מנהל כספים - אמיר דיאמנט
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אחד העם 48 , תל אביב
  טלפון : 03-5644717
  פקס : 03-5644716
  AMIR@ELDAV.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
203,621
180,056
178,506
סך מאזן
136,178
115,522
111,119
נכסים שוטפים
67,443
64,534
67,387
נכסים בלתי שוטפים
99,476
100,438
93,994
הון עצמי
531
406
513
מזה: זכויות מיעוט
90,405
62,351
70,775
התחייבויות שוטפות
13,740
17,267
13,737
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
138,330
55,248
62,125
סה"כ הכנסות
30,485
12,851
12,183
רווח גולמי
-4,878
-6,668
-805
רווח תפעולי
-4,512
-3,561
-1,271
רווח לפני מס
-4,507
-2,938
-812
רווח נקי
-4,480
-2,911
-812
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.13
-0.08
-0.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
84
-5,994
-3,845
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.59
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
48.6 %
---
52.4 %
הון למאזן
-4.4 %
---
-2.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).