קבוצת דלק בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.delek-group.com
חברת השקעות השולטת ב"דלק ישראל","דלק קידוחים","הפניקס",ו"כהן פיתוח" ומחזיקה ב"דלק רכב","דלק תמלוגים" וב"רציו פטרוליום".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1095   
   520044322   
    7,961,901 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גבי (גבריאל) לסט
  מנכ"ל - אסף ברטפלד
  מנהל כספים - ברק משרקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  אבא אבן 19 , הרצליה פיתוח
  טלפון : 09-8638555
  פקס : 09-8854955
  BARTFELD@DELEK.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
144,330,000
127,052,000
סך מאזן
117,261,000
96,375,000
נכסים שוטפים
24,916,000
26,780,000
נכסים בלתי שוטפים
10,735,000
12,270,000
הון עצמי
6,480,000
7,305,000
מזה: זכויות מיעוט
113,221,000
90,844,000
התחייבויות שוטפות
20,374,000
23,938,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,835,000
8,128,000
סה"כ הכנסות
1,935,000
2,258,000
רווח גולמי
2,537,000
1,638,000
רווח תפעולי
1,626,000
699,000
רווח לפני מס
2,438,000
1,280,000
רווח נקי
1,216,000
517,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
108.40
45.80
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-738,000
-467,000
דיבידנד
1,221,000
-136,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.60
שוק להון
---
15.40
מכפיל
2.9 %
3.9 %
הון למאזן
27.4 %
11.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).