חילן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hilan.co.il
החברה עוסקת במתן שירותי מחשב לניהול משאבי אנוש ושכר,ושיווק והטמעת מוצרי טכנולוגיית המידע.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1110   
   520039942   
    2,196,782 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   שרותי מידע   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבי באום
  מנכ"ל - אלי זיברט
  סמנכ"ל כספים - טל ווייסר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מיטב 8 , תל-אביב
  טלפון : 03-6383333
  פקס : 03-6870088
  BAUM@HILAN.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
921,540
994,825
סך מאזן
588,225
621,029
נכסים שוטפים
333,315
373,796
נכסים בלתי שוטפים
297,048
334,054
הון עצמי
10,948
10,399
מזה: זכויות מיעוט
480,885
512,652
התחייבויות שוטפות
143,607
148,119
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,344,226
1,474,892
סה"כ הכנסות
289,042
316,928
רווח גולמי
133,303
151,285
רווח תפעולי
128,367
145,665
רווח לפני מס
100,151
111,281
רווח נקי
93,151
102,928
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.14
4.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-44,964
-44,964
דיבידנד
120,591
78,943
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
6.79
שוק להון
---
21.34
מכפיל
31.0 %
32.5 %
הון למאזן
35.5 %
33.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).