אי-אונליין קפיטל (אי.או.סי) בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.a-online.co.il
החברה עוסקת בפיתוח ושווק תוכנות לשוק ההון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (29/07/2018)   
   1113   
   512873217   
    1,466 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יהודה הלוי 18 , תל-אביב
  טלפון : 03-5177123
  פקס : 03-5171910
  INFO@MIVZAK.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
שנתי 2017
IFRS
 
מאזן
4,654
18,676
סך מאזן
3,904
10,997
נכסים שוטפים
750
7,679
נכסים בלתי שוטפים
-15,346
-4,032
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
19,830
19,950
התחייבויות שוטפות
170
2,758
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,692
10,439
סה"כ הכנסות
5,501
5,011
רווח גולמי
-1,663
13,458
רווח תפעולי
-4,418
12,418
רווח לפני מס
-10,812
10,025
רווח נקי
-10,812
10,025
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.08
0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-5,521
-512
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
הון למאזן
הפסד
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).