סינאל מלל פייווי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.synel.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות לאיסוף וניהול נתונים, ייבוא ושיווק מוצרי מתח חשמלי נמוך ושולטת ב"דורסל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1115   
   511416612   
    183,253 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק זינגר
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 142 , יוקנעם עילית
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  AVISH@SYNEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
700,247
737,168
סך מאזן
82,768
216,619
נכסים שוטפים
617,479
520,549
נכסים בלתי שוטפים
266,450
320,704
הון עצמי
58,839
74,928
מזה: זכויות מיעוט
98,774
96,174
התחייבויות שוטפות
335,023
320,290
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
152,009
159,835
סה"כ הכנסות
79,780
85,512
רווח גולמי
54,898
99,810
רווח תפעולי
43,024
88,781
רווח לפני מס
32,035
68,257
רווח נקי
23,998
51,681
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.24
9.13
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,000
-12,500
דיבידנד
32,161
29,768
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.75
שוק להון
---
3.55
מכפיל
29.6 %
33.3 %
הון למאזן
12.0 %
22.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).