סינאל מלל פייווי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.synel.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות לאיסוף וניהול נתונים, ייבוא ושיווק מוצרי מתח חשמלי נמוך ושולטת ב"דורסל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1115   
   511416612   
    182,234 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק זינגר
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 142 , יוקנעם עילית
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  AVISH@SYNEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
700,247
675,225
716,231
סך מאזן
82,768
74,972
96,328
נכסים שוטפים
617,479
600,253
619,903
נכסים בלתי שוטפים
266,450
248,783
293,197
הון עצמי
58,839
54,021
65,836
מזה: זכויות מיעוט
98,774
90,379
83,374
התחייבויות שוטפות
335,023
336,063
339,660
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
152,009
113,266
118,619
סה"כ הכנסות
79,780
59,853
64,284
רווח גולמי
54,898
24,619
55,454
רווח תפעולי
43,024
18,996
47,329
רווח לפני מס
32,035
13,686
36,465
רווח נקי
23,998
10,467
28,177
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.24
1.85
4.98
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,000
-9,000
-8,000
דיבידנד
32,161
24,075
23,220
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.80
שוק להון
---
---
4.37
מכפיל
29.6 %
---
31.7 %
הון למאזן
12.0 %
---
19.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).