סינאל מלל פייווי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.synel.co.il
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מערכות לאיסוף וניהול נתונים, ייבוא ושיווק מוצרי מתח חשמלי נמוך ושולטת ב"דורסל".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1115   
   511416612   
    185,008 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-צמיחה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק זינגר
  מנכ"ל - גבי בוגנים
  סמנכ"ל כספים - ליאור סום
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 142 , יוקנעם עילית
  טלפון : 04-9596777
  פקס : 04-9890484
  AVISH@SYNEL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
700,247
680,935
708,345
סך מאזן
82,768
77,759
105,471
נכסים שוטפים
617,479
603,176
602,874
נכסים בלתי שוטפים
266,450
247,574
273,899
הון עצמי
58,839
52,749
60,769
מזה: זכויות מיעוט
98,774
94,760
90,266
התחייבויות שוטפות
335,023
338,601
344,180
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
152,009
75,415
75,812
סה"כ הכנסות
79,780
40,091
41,821
רווח גולמי
54,898
15,573
24,572
רווח תפעולי
43,024
10,571
18,989
רווח לפני מס
32,035
8,208
14,167
רווח נקי
23,998
6,261
10,946
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
4.24
1.11
1.93
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-9,000
-5,000
-5,000
דיבידנד
32,161
15,569
14,062
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.87
שוק להון
---
---
6.45
מכפיל
29.6 %
---
30.1 %
הון למאזן
12.0 %
---
14.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).