חלל-תקשורת בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.amos-spacecom.com
החברה עוסקת בשיווק שירותי תקשורת ע"י לווייני "עמוס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1132   
   511396046   
    223,220 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים רומנו
  מנכ"ל - דוד פולק
  סמנכ"ל כספים - אבי לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך מנחם בגין 7 , רמת-גן
  טלפון : 03-7551000
  פקס : 03-7551001
  INFO@AMOS-SPACECOM.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
2,239,523
2,342,864
סך מאזן
588,527
514,945
נכסים שוטפים
1,650,996
1,552,118
נכסים בלתי שוטפים
413,918
462,848
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
124,677
142,379
התחייבויות שוטפות
1,700,928
1,737,637
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
256,613
300,189
סה"כ הכנסות
67,984
97,838
רווח גולמי
23,316
93,044
רווח תפעולי
-46,943
55,856
רווח לפני מס
-47,141
55,710
רווח נקי
-47,141
55,710
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.29
2.70
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-98,730
146,835
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.48
שוק להון
---
4.01
מכפיל
18.5 %
19.8 %
הון למאזן
-10.6 %
12.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).