פוקס-ויזל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.fox.co.il
החברה עוסקת בעיצוב,ייצור ושיווק בגדים,אביזרי אופנה ומוצרי טיפוח ומחזיקה ב"שילב".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1140   
   512157603   
    1,570,610 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   אופנה והלבשה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם זלדמן
  מנכ"ל - הראל אליעזר ויזל
  סמנכ"ל כספים - שחר רניה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  איירפורט-סיטי, חרמון 6 , נתב"ג
  טלפון : 03-9050100
  פקס : 03-9050200
  SHAHAR@FOX.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,495,274
1,962,005
סך מאזן
907,149
1,239,666
נכסים שוטפים
588,125
722,339
נכסים בלתי שוטפים
655,780
812,841
הון עצמי
3,321
43,561
מזה: זכויות מיעוט
455,876
672,991
התחייבויות שוטפות
383,618
476,173
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,619,421
2,072,026
סה"כ הכנסות
927,758
1,218,457
רווח גולמי
106,019
180,866
רווח תפעולי
94,690
192,432
רווח לפני מס
75,887
152,794
רווח נקי
76,203
152,726
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
5.65
11.31
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-32,672
-2,500
דיבידנד
212,539
234,422
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.04
שוק להון
---
10.28
מכפיל
43.6 %
39.2 %
הון למאזן
12.1 %
21.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).