סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן N.V
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.sapiens.com
חברה זרה העוסקת בפתוח ואספקת פתרונות תוכנה לתחומים הפיננסים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1146   
     
    2,539,612 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   תוכנה ואינטרנט   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, תל בונד-מאגר, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ברנשטיין
  מנכ"ל - רוני על-דור
  סמנכ"ל כספים - רוני גלעדי
  
    
  פרטי קשר :
  הרוקמים 26, עזריאלי סנטר , חולון
  טלפון : 03-7902000
  פקס : 03-7902942
  INFO.SAPIENS@SAPIENS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
1,287,273
1,419,986
סך מאזן
454,083
487,281
נכסים שוטפים
833,190
49,526
נכסים בלתי שוטפים
696,430
758,910
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
242,114
306,605
התחייבויות שוטפות
344,037
354,471
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
933,296
1,085,822
סה"כ הכנסות
324,220
410,665
רווח גולמי
3,474
86,286
רווח תפעולי
-6,962
71,456
רווח לפני מס
1,928
52,472
רווח נקי
1,221
51,666
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.03
1.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
דיבידנד
30,312
103,820
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
3.35
שוק להון
---
49.15
מכפיל
54.1 %
53.4 %
הון למאזן
0.2 %
7.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).