אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.elal.co.il
חברת תעופה העוסקת בהטסת נוסעים ומטען בטיסות סדירות ושכר.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1152   
   520017146   
    584,453 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - אלי דפס
  CEO - גונן אוסישקין
  Financial Vice CEO - דגנית פלטי
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  ת"ד 41 , נתב"ג
  Phone : 03-9716202
  Fax : 03-9717334
  CORPORATE@ELAL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
6,418,832
6,535,097
7,697,211
סך מאזן
1,797,383
1,917,102
2,105,871
נכסים שוטפים
4,621,448
4,617,995
5,591,340
נכסים בלתי שוטפים
964,485
861,900
973,871
הון עצמי
714
0
777
מזה: זכויות מיעוט
3,315,693
3,375,178
3,679,299
התחייבויות שוטפות
2,138,654
2,298,019
3,044,042
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
7,270,292
3,351,091
3,675,751
סה"כ הכנסות
1,207,688
517,978
363,993
רווח גולמי
100,463
-24,857
-241,911
רווח תפעולי
30,225
-59,306
-293,139
רווח לפני מס
19,658
-47,392
-226,844
רווח נקי
19,658
-47,392
-226,844
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.03
-0.10
-0.47
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-34,445
-34,733
0
דיבידנד
984,524
622,875
255,788
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
0.60
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
15.0 %
---
12.6 %
הון למאזן
1.9 %
---
-17.4 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark