אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.elal.co.il
חברת תעופה העוסקת בהטסת נוסעים ומטען בטיסות סדירות ושכר.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1152   
   520017146   
    472,916 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-מעלה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי דפס
  מנכ"ל - גונן אוסישקין
  סמנכ"ל כספים - דגנית פלטי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ת"ד 41 , נתב"ג
  טלפון : 03-9716202
  פקס : 03-9717334
  CORPORATE@ELAL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
6,418,832
7,904,607
סך מאזן
1,797,383
1,561,383
נכסים שוטפים
4,287,292
5,888,153
נכסים בלתי שוטפים
964,485
859,934
הון עצמי
714
3,141
מזה: זכויות מיעוט
3,315,693
3,802,702
התחייבויות שוטפות
2,138,654
3,241,971
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
7,270,292
8,028,190
סה"כ הכנסות
1,207,688
1,057,682
רווח גולמי
100,463
-139,875
רווח תפעולי
30,225
-253,920
רווח לפני מס
19,658
-195,522
רווח נקי
19,658
-195,522
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.03
-0.41
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-34,445
0
דיבידנד
984,524
341,926
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.55
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
15.0 %
10.8 %
הון למאזן
1.9 %
-21.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).