אפריקה ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
prop.afi-g.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה,תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   1172   
   510560188   
    2,892,144 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - איתן בר-זאב
  מנכ"ל - אבי ברזילי
  מנהל כספים - אריאל גולדשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך החורש 4,קרית סביונים , יהוד
  טלפון : 03-5393586
  פקס : 03-5393523
  ERANF@WBLAW.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
10,152,998
9,197,891
9,955,579
סך מאזן
1,215,258
1,001,181
1,108,327
נכסים שוטפים
8,729,128
8,196,710
8,626,592
נכסים בלתי שוטפים
3,651,556
3,354,147
3,462,045
הון עצמי
230,809
222,525
223,650
מזה: זכויות מיעוט
2,587,111
1,509,440
2,470,755
התחייבויות שוטפות
3,914,331
4,334,304
4,022,779
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
834,599
122,419
186,741
סה"כ הכנסות
520,436
85,353
109,456
רווח גולמי
770,882
70,409
113,016
רווח תפעולי
576,981
36,918
61,722
רווח לפני מס
354,298
25,831
43,771
רווח נקי
340,445
24,995
39,544
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
11.92
0.88
1.39
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
399,299
39,142
59,460
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.89
שוק להון
---
---
7.77
מכפיל
33.7 %
---
32.5 %
הון למאזן
11.1 %
---
11.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).