אפריקה ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
prop.afi-g.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה,תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1172   
   510560188   
    2,439,944 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינדב גרינשפון
  מנכ"ל - אבי ברזילי
  סמנכ"ל כספים - אריאל גולדשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך החורש 4,קרית סביונים , יהוד
  טלפון : 03-5393586
  פקס : 03-5393523
  ERANF@WBLAW.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
8,862,946
8,354,184
9,703,644
סך מאזן
1,060,270
779,791
1,006,592
נכסים שוטפים
7,802,676
7,574,393
8,697,052
נכסים בלתי שוטפים
3,167,423
3,166,722
3,600,374
הון עצמי
212,752
212,536
224,364
מזה: זכויות מיעוט
1,439,351
1,318,602
2,333,248
התחייבויות שוטפות
4,256,172
3,868,860
3,770,022
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
882,685
440,376
606,352
סה"כ הכנסות
706,170
307,097
377,662
רווח גולמי
630,951
461,122
634,029
רווח תפעולי
440,119
323,600
487,975
רווח לפני מס
255,159
258,377
385,603
רווח נקי
253,093
256,729
374,143
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.88
9.01
13.13
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
279,851
234,655
336,595
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.72
שוק להון
---
---
6.59
מכפיל
33.3 %
---
34.8 %
הון למאזן
9.1 %
---
11.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).