אפריקה ישראל נכסים בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
prop.afi-g.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה,תפעול והשכרה של מבנים לתעשיה,למשרדים ולמסחר בארץ ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1172   
   510560188   
    2,855,102 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-תשואות, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אבינדב גרינשפון
  מנכ"ל - אבי ברזילי
  מנהל כספים - אריאל גולדשטיין
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  דרך החורש 4,קרית סביונים , יהוד
  טלפון : 03-5393586
  פקס : 03-5393523
  ERANF@WBLAW.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
8,862,946
10,152,998
סך מאזן
1,060,270
1,215,258
נכסים שוטפים
7,746,357
8,729,128
נכסים בלתי שוטפים
3,167,423
3,651,556
הון עצמי
212,752
230,809
מזה: זכויות מיעוט
1,439,351
2,587,111
התחייבויות שוטפות
4,256,172
3,914,331
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
591,487
834,599
סה"כ הכנסות
414,972
520,436
רווח גולמי
630,951
770,882
רווח תפעולי
440,119
576,981
רווח לפני מס
255,159
354,298
רווח נקי
253,093
340,445
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.88
11.92
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
279,851
399,299
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.83
שוק להון
---
8.39
מכפיל
33.3 %
33.7 %
הון למאזן
9.1 %
10.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).