הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hcsra.co.il
חברה לביטוח העוסקת בביטוח כללי וביטוח חיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1187   
   520042177   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי אלעזרא
  מנכ"ל - שמעון מירון
  סמנכ"ל כספים - דוד סלמה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המלאכה 6 , חולון
  טלפון : 03-7962624
  פקס : 03-7967412
  ROYD@HCSRA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017יוני 2017יוני 2018 
מאזן
14,923,977
12,933,195
16,329,033
סה"כ נכסים
8,969,393
7,224,482
10,179,471
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
2,365,340
2,297,519
1,910,898
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
338,946
351,866
364,625
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,422,168
3,458,732
3,556,780
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
9,639,611
7,720,927
10,877,035
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
1,957,065
986,645
830,388
סה"כ הכנסות
1,156,520
681,835
614,108
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
634,236
222,575
127,957
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
1,984,115
984,772
787,827
סה"כ הוצאות
1,551,281
770,349
561,305
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
-27,050
1,873
42,561
רווח לפני מס
-18,766
1,607
28,513
רווח נקי
-18,766
1,607
28,513
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.10
0.01
0.16
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
-18,000
0
דיבידנד
168,988
199,089
528,338
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
2.3 %
---
2.2 %
הון למאזן
-5.3 %
---
2.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).