הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.hcsra.co.il
חברה לביטוח העוסקת בביטוח כללי וביטוח חיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1187   
   520042177   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   פיננסי   
   ביטוח   
   ביטוח   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אלי אלעזרא
  מנכ"ל - שמעון מירון
  סמנכ"ל כספים - דוד סלמה
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המלאכה 6 , חולון
  טלפון : 03-7962624
  פקס : 03-7967412
  ROYD@HCSRA.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
14,923,977
13,730,229
17,097,178
סה"כ נכסים
8,969,393
8,127,239
10,944,035
השקעות פיננסיות עבור חוזים תלויי תשואה
2,365,340
2,219,614
2,065,141
סה"כ השקעות פיננסיות אחרות
338,946
360,072
375,005
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
3,422,168
3,266,714
3,621,846
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה שאינם תלויי תשואה
9,639,611
8,704,107
11,555,822
התח' בגין חוזי ביטוח וחוזי השקעה תלויי תשואה
דוח רווח והפסד
1,957,065
1,512,332
1,470,111
סה"כ הכנסות
1,156,520
1,014,724
915,557
מזה: פרמיות שהורווחו בשייר
634,236
375,665
412,206
מזה: רווחים (הפסדים) מהשקעות נטו והכנסות מימון
1,984,115
1,502,100
1,414,170
סה"כ הוצאות
1,551,281
1,168,890
1,064,522
מזה: שינוי בהתח' ותשלומים בגין חוזי ביטוח בשייר
-27,050
10,232
55,941
רווח לפני מס
-18,766
7,253
38,061
רווח נקי
-18,766
7,253
38,061
מזה: רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.10
0.04
0.20
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-25,000
-18,000
0
דיבידנד
168,988
153,876
308,989
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
2.3 %
---
2.2 %
הון למאזן
-5.3 %
---
3.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).