מיטרוניקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.maytronics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק רובוטים אלקטרוניים לניקוי בריכות שחייה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1212   
   511527202   
    2,583,932 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יונתן בשיא
  מנכ"ל - אייל טרייבר
  סמנכ"ל כספים - מני מימון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ יזרעאל , ד.נ. יזרעאל
  טלפון : 04-6598111
  פקס : 04-6522485
  MENIMA@MAYTRONICS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
508,742
493,012
600,856
סך מאזן
376,113
375,281
446,932
נכסים שוטפים
132,629
117,731
153,924
נכסים בלתי שוטפים
316,900
331,659
383,505
הון עצמי
10,372
10,727
17,308
מזה: זכויות מיעוט
180,045
150,579
199,282
התחייבויות שוטפות
11,797
10,774
18,069
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
638,925
574,082
665,783
סה"כ הכנסות
262,715
238,771
287,486
רווח גולמי
110,512
126,313
153,095
רווח תפעולי
103,599
120,954
149,259
רווח לפני מס
84,787
98,157
124,701
רווח נקי
80,935
94,205
118,203
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.75
0.87
1.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-49,000
-49,000
-63,000
דיבידנד
85,604
119,849
106,556
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
7.06
שוק להון
---
---
24.62
מכפיל
60.3 %
---
60.9 %
הון למאזן
27.7 %
---
30.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).