מיטרוניקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.maytronics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק רובוטים אלקטרוניים לניקוי בריכות שחייה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1212   
   511527202   
    2,484,881 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   אלקטרוניקה ואופטיקה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, מדד ת"א-טכנולוגיה, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יונתן בשיא
  מנכ"ל - אייל טרייבר
  סמנכ"ל כספים - מני מימון
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קיבוץ יזרעאל , ד.נ. יזרעאל
  טלפון : 04-6598111
  פקס : 04-6522485
  MENIMA@MAYTRONICS.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
508,742
531,270
676,242
סך מאזן
376,113
416,874
527,889
נכסים שוטפים
132,629
114,396
148,353
נכסים בלתי שוטפים
316,900
354,036
414,439
הון עצמי
10,372
8,920
13,822
מזה: זכויות מיעוט
180,045
166,369
250,317
התחייבויות שוטפות
11,797
10,865
11,486
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
638,925
439,584
521,271
סה"כ הכנסות
262,715
188,218
227,985
רווח גולמי
110,512
111,459
137,862
רווח תפעולי
103,599
106,201
133,319
רווח לפני מס
84,787
85,666
111,465
רווח נקי
80,935
82,964
106,658
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.75
0.77
0.99
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-49,000
-12,000
-18,000
דיבידנד
85,604
52,379
38,425
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
6.20
שוק להון
---
---
23.75
מכפיל
60.3 %
---
59.2 %
הון למאזן
27.7 %
---
28.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).