אלקטרה נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ere.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי ובבנייה למגורים מסחר ומשרדים בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1264   
   510607328   
    634,048 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אבישי ישראלי
  מנכ"ל - גיל רושינק
  סמנכ"ל כספים - אליעזר וסלי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 98 , תל אביב
  טלפון : 03-7101700
  פקס : 03-7101720
  CORPSECRETARY@ERE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
1,079,379
1,122,905
סך מאזן
250,653
451,425
נכסים שוטפים
828,726
639,813
נכסים בלתי שוטפים
396,957
445,060
הון עצמי
22,883
23,512
מזה: זכויות מיעוט
140,276
354,423
התחייבויות שוטפות
542,146
323,422
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
78,915
94,144
סה"כ הכנסות
38,230
53,847
רווח גולמי
27,665
44,225
רווח תפעולי
4,100
25,197
רווח לפני מס
-65,896
23,039
רווח נקי
-60,018
15,970
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.06
0.28
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
5,362
10,191
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.50
שוק להון
---
39.70
מכפיל
34.7 %
37.5 %
הון למאזן
-14.7 %
4.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).