אלקטרה נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ere.co.il
החברה עוסקת בנדל"ן מניב מסחרי ובבנייה למגורים מסחר ומשרדים בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1264   
   510607328   
    603,023 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-SME60, ת"א-נדל"ן, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אבישי ישראלי
  מנכ"ל - גיל רושינק
  סמנכ"ל כספים - אליעזר וסלי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יגאל אלון 98 , תל אביב
  טלפון : 03-7101700
  פקס : 03-7101720
  CORPSECRETARY@ERE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,079,379
1,121,723
1,078,831
סך מאזן
250,653
276,371
277,552
נכסים שוטפים
828,726
845,352
801,279
נכסים בלתי שוטפים
396,957
408,114
434,311
הון עצמי
22,883
25,288
25,384
מזה: זכויות מיעוט
140,276
335,937
277,400
התחייבויות שוטפות
542,146
377,672
367,120
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
78,915
33,070
75,580
סה"כ הכנסות
38,230
5,810
42,091
רווח גולמי
27,665
22,799
54,671
רווח תפעולי
4,100
6,263
44,374
רווח לפני מס
-65,896
-19,295
22,557
רווח נקי
-60,018
-20,196
0
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.06
-0.36
0.28
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
5,362
-1,573
2,975
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.47
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
34.7 %
---
37.9 %
הון למאזן
-14.7 %
---
-10.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).