קמהדע בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.kamada.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק תרופות בתחום הביו-פרמצבטיקה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1267   
   511524605   
    852,061 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ליאון רקנאטי
  מנכ"ל - עמיר לונדון
  סמנכ"ל כספים - חיים אורלב
  
    
  פרטי קשר :
  הולצמן 2 , רחובות
  טלפון : 08-9406472
  פקס : 08-9406473
  LIORF@KAMADA.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
423,355
517,659
סך מאזן
335,893
415,616
נכסים שוטפים
87,462
94,367
נכסים בלתי שוטפים
310,269
421,185
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
101,919
88,337
התחייבויות שוטפות
11,167
8,137
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
356,494
429,030
סה"כ הכנסות
111,249
155,437
רווח גולמי
25,808
72,183
רווח תפעולי
24,858
76,238
רווח לפני מס
23,926
83,565
רווח נקי
23,926
83,565
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.62
2.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
13,487
39,526
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
2.02
שוק להון
---
10.20
מכפיל
73.3 %
81.4 %
הון למאזן
8.4 %
22.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).