ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.b-yair.co.il
החברה עוסקת בייזום ושיווק פרוייקטי בנייה למגורים ובנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (26/05/2019)   
   1289   
   511327017   
    142,160 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף ביטון
  מנכ"ל - ניר יחזקאלי
  סמנכ"ל כספים - בלה אבגוסטובסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יד חרוצים 3 , ירושלים
  טלפון : 02-6299999
  פקס : 02-6733299
  EITAM@B-YAIR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
401,016
223,120
סך מאזן
303,129
126,017
נכסים שוטפים
97,887
93,556
נכסים בלתי שוטפים
282,092
207,244
הון עצמי
-267
-294
מזה: זכויות מיעוט
118,047
15,411
התחייבויות שוטפות
877
465
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
462,844
70,060
סה"כ הכנסות
78,757
11,211
רווח גולמי
55,720
-1,494
רווח תפעולי
55,276
-1,738
רווח לפני מס
43,814
-2,170
רווח נקי
43,817
-2,138
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.07
-0.34
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-49,550
-72,828
דיבידנד
138,692
3,125
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.68
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
70.4 %
93.0 %
הון למאזן
15.4 %
-0.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).