ב.יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.b-yair.co.il
החברה עוסקת בייזום ושיווק פרוייקטי בנייה למגורים ובנדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1289   
   511327017   
    158,110 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-נדל"ן, ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יוסף ביטון
  מנכ"ל - ניר יחזקאלי
  סמנכ"ל כספים - בלה אבגוסטובסקי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יד חרוצים 3 , ירושלים
  טלפון : 02-6299999
  פקס : 02-6733299
  EITAM@B-YAIR.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
401,016
588,332
253,674
סך מאזן
303,129
478,955
152,816
נכסים שוטפים
97,887
109,377
100,858
נכסים בלתי שוטפים
282,092
283,695
225,586
הון עצמי
-267
-262
-286
מזה: זכויות מיעוט
118,047
303,746
27,173
התחייבויות שוטפות
877
891
915
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
462,844
182,058
38,571
סה"כ הכנסות
78,757
30,847
4,194
רווח גולמי
55,720
19,952
-2,936
רווח תפעולי
55,276
19,106
-2,945
רווח לפני מס
43,814
16,680
-1,872
רווח נקי
43,817
16,674
-1,850
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
7.07
2.70
-0.30
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-49,550
-18,482
-54,106
דיבידנד
138,692
28,343
-811
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.70
שוק להון
---
---
6.25
מכפיל
70.4 %
---
89.0 %
הון למאזן
15.4 %
---
9.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).