נקסטקום בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.nextcomgroup.com
החברה עוסקת בביצוע פרוייקטי תשתיות תקשורת אלחוטית ותשתיות תקשורת וחשמל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1298   
   511687568   
    82,766 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ישראלי
  מנכ"ל - גיא ישראלי
  סמנכ"ל כספים - שרית כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  משק 36 , כפר יהושע
  טלפון : 073-2320200
  פקס : 04-9830797
  INFO@NEXTCOMGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
132,930
111,605
193,851
סך מאזן
101,861
84,492
158,930
נכסים שוטפים
31,069
27,113
34,921
נכסים בלתי שוטפים
48,917
44,709
53,980
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
79,035
62,176
83,535
התחייבויות שוטפות
4,978
4,720
56,336
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
239,408
110,013
150,178
סה"כ הכנסות
26,464
10,676
16,370
רווח גולמי
9,988
2,842
8,532
רווח תפעולי
8,357
1,627
6,611
רווח לפני מס
6,309
1,272
5,076
רווח נקי
6,309
1,272
5,076
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.45
0.09
0.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
2,312
-3,847
-11,362
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.53
שוק להון
---
---
8.18
מכפיל
36.8 %
---
27.8 %
הון למאזן
13.7 %
---
20.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).