נקסטקום בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.nextcomgroup.com
החברה עוסקת בביצוע פרוייקטי תשתיות תקשורת אלחוטית ותשתיות תקשורת וחשמל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1298   
   511687568   
    76,721 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיא ישראלי
  מנכ"ל - גיא ישראלי
  סמנכ"ל כספים - שרית כהן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  משק 36 , כפר יהושע
  טלפון : 073-2320200
  פקס : 04-9830797
  INFO@NEXTCOMGROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
132,930
118,345
184,149
סך מאזן
101,861
91,621
149,562
נכסים שוטפים
31,069
26,724
34,587
נכסים בלתי שוטפים
48,917
46,936
57,510
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
79,035
67,033
70,607
התחייבויות שוטפות
4,978
4,376
56,032
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
239,408
169,013
240,204
סה"כ הכנסות
26,464
17,822
27,317
רווח גולמי
9,988
5,981
14,833
רווח תפעולי
8,357
4,519
11,345
רווח לפני מס
6,309
3,437
8,605
רווח נקי
6,309
3,437
8,605
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.45
0.25
0.62
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
2,312
-5,715
-10,048
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.33
שוק להון
---
---
6.68
מכפיל
36.8 %
---
31.2 %
הון למאזן
13.7 %
---
22.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).