איירפורט סיטי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.airport-city.co.il
החברה עוסקת בייזום,בנייה,השכרה וניהול של פרוייקט נדל"ן ליד נתב"ג,וכן ייזום והשכרת פרוייקטי נדל"ן למסחר,משרדים ומגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1300   
   511659401   
    8,007,704 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - פריאל אטיאס, שרון תוסייה-כהן
  סמנכ"ל כספים - צאלון צמח
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גרניט 8, ת"ד 2695 , פתח תקוה
  טלפון : 073-2333900
  פקס : 073-2333999
  NOAL@EQUITAL-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
12,324,593
13,072,691
סך מאזן
2,634,391
2,201,344
נכסים שוטפים
9,533,265
10,764,820
נכסים בלתי שוטפים
5,892,351
6,699,387
הון עצמי
113,132
133,551
מזה: זכויות מיעוט
1,781,764
1,197,902
התחייבויות שוטפות
4,650,478
5,175,402
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
775,589
1,020,902
סה"כ הכנסות
593,259
671,011
רווח גולמי
1,059,995
984,561
רווח תפעולי
986,400
840,542
רווח לפני מס
754,815
654,076
רווח נקי
741,832
638,096
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.05
4.85
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
268,898
487,999
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.22
שוק להון
---
12.55
מכפיל
46.9 %
50.2 %
הון למאזן
14.7 %
10.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).