איירפורט סיטי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.airport-city.co.il
החברה עוסקת בייזום,בנייה,השכרה וניהול של פרוייקט נדל"ן ליד נתב"ג,וכן ייזום והשכרת פרוייקטי נדל"ן למסחר,משרדים ומגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1300   
   511659401   
    6,232,597 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - פריאל אטיאס, שרון תוסייה-כהן
  סמנכ"ל כספים - צאלון צמח
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הערבה, בית מוטורולה אגף B , נתב"ג
  טלפון : 03-9734443
  פקס : 03-9734439
  NOAL@EQUITAL-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
12,324,593
11,272,966
12,335,000
סך מאזן
2,634,391
2,005,588
2,507,332
נכסים שוטפים
9,690,202
9,267,378
9,827,668
נכסים בלתי שוטפים
5,892,351
4,625,774
6,276,314
הון עצמי
113,132
102,404
123,596
מזה: זכויות מיעוט
1,781,764
1,939,799
1,201,860
התחייבויות שוטפות
4,650,478
4,707,393
4,856,826
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
775,589
388,503
557,191
סה"כ הכנסות
593,259
305,841
351,401
רווח גולמי
1,059,995
281,148
366,261
רווח תפעולי
986,400
212,140
310,164
רווח לפני מס
754,815
153,759
235,989
רווח נקי
741,832
149,725
229,453
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.05
1.39
1.75
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
268,898
116,692
204,233
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.01
שוק להון
---
---
7.59
מכפיל
46.9 %
---
49.9 %
הון למאזן
14.7 %
---
15.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).