איירפורט סיטי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.airport-city.co.il
החברה עוסקת בייזום,בנייה,השכרה וניהול של פרוייקט נדל"ן ליד נתב"ג,וכן ייזום והשכרת פרוייקטי נדל"ן למסחר,משרדים ומגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1300   
   511659401   
    6,180,001 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 60, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - חיים צוף
  מנכ"ל - פריאל אטיאס, שרון תוסייה-כהן
  סמנכ"ל כספים - צאלון צמח
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הערבה בית מוטורולה,אגף B , נתב"ג
  טלפון : 03-9734443
  פקס : 03-9734439
  NOAL@EQUITAL-GROUP.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
12,324,593
11,409,351
12,520,133
סך מאזן
2,634,391
2,067,048
2,084,106
נכסים שוטפים
9,690,202
9,342,303
10,436,027
נכסים בלתי שוטפים
5,892,351
4,966,320
6,454,566
הון עצמי
113,132
105,873
126,486
מזה: זכויות מיעוט
1,781,764
1,821,131
1,310,895
התחייבויות שוטפות
4,650,478
4,621,900
4,754,672
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
775,589
584,956
801,682
סה"כ הכנסות
593,259
447,530
511,335
רווח גולמי
1,059,995
420,639
585,040
רווח תפעולי
986,400
348,938
511,801
רווח לפני מס
754,815
254,492
418,851
רווח נקי
741,832
248,819
408,973
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
6.05
2.11
3.11
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
268,898
200,485
286,803
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.98
שוק להון
---
---
6.85
מכפיל
46.9 %
---
50.5 %
הון למאזן
14.7 %
---
16.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).