יוזר טרנד בע"מ (בשימור)
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
החברה הינה חברת מעטפת.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   1304   
   512819178   
    9,271 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   חברות מעטפת   
   Additional indices   
  Senior Officers :
  President - יצחק שרם
  CEO - יוסי חתן
  Financial Vice CEO - יוסי חתן
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  שמעון התרסי 43 , תל אביב
  Phone : 03-6138484
  Fax : 03-6138585
  YOSSI@A2Z-FINANCE.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
631
8,953
289
סך מאזן
572
8,580
235
נכסים שוטפים
59
373
54
נכסים בלתי שוטפים
521
7,165
176
הון עצמי
21
49
1
מזה: זכויות מיעוט
110
1,765
113
התחייבויות שוטפות
0
23
0
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
4,071
4,105
0
סה"כ הכנסות
844
872
0
רווח גולמי
627
1,553
-326
רווח תפעולי
658
1,582
-328
רווח לפני מס
183
1,107
-328
רווח נקי
122
1,038
-325
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.17
0.07
-0.10
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-7,014
0
0
דיבידנד
-974
-91
-167
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
52.98
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
79.2 %
---
60.6 %
הון למאזן
3.7 %
---
-34.1 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark