יוזר טרנד בע"מ (בשימור)
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה הינה חברת מעטפת.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1304   
   512819178   
    18,638 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   חברות מעטפת   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יצחק שרם
  מנכ"ל - יוסי חתן
  סמנכ"ל כספים - יוסי חתן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שמעון התרסי 43 , תל אביב
  טלפון : 03-6138484
  פקס : 03-6138585
  YOSSI@A2Z-FINANCE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
631
8,953
289
סך מאזן
572
8,580
235
נכסים שוטפים
59
373
54
נכסים בלתי שוטפים
521
7,165
176
הון עצמי
21
49
1
מזה: זכויות מיעוט
110
1,765
113
התחייבויות שוטפות
0
23
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
4,071
4,105
0
סה"כ הכנסות
844
872
0
רווח גולמי
627
1,553
-326
רווח תפעולי
658
1,582
-328
רווח לפני מס
183
1,107
-328
רווח נקי
122
1,038
-325
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.17
0.07
-0.10
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-7,014
0
0
דיבידנד
-974
-91
-167
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
106.50
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
79.2 %
---
60.6 %
הון למאזן
3.7 %
---
-34.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).