גינדי השקעות 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.gindi.co.il
החברה עוסקת ביזום,הקמה וניהול פרויקטי נדל"ן בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (21/05/2018)   
   1308   
   513433656   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  החשמונאים 100 , תל אביב
  טלפון : 03-6114611
  פקס : 03-6114612
  OFFICE@GINDI.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2016
IFRS
שנתי 2017
IFRS
 
מאזן
197,264
178,672
סך מאזן
36,463
29,779
נכסים שוטפים
160,801
148,893
נכסים בלתי שוטפים
5,037
6,938
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
83,298
171,734
התחייבויות שוטפות
108,929
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
38,214
10,488
סה"כ הכנסות
911
7,685
רווח גולמי
-8,695
1,929
רווח תפעולי
-8,265
-11,659
רווח לפני מס
-7,633
-28,194
רווח נקי
-7,633
-28,194
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
7,764
-27,188
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
2.6 %
3.9 %
הון למאזן
-85.4 %
-470.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).