קבוצת גולף א. ק. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.golfgroup.co.il
החברה עוסקת בעיצוב ושיווק מוצרי הלבשה,טקסטיל וכלי בית ברשתות החנויות "כיתן" ו"פולגת" ושולטת ב"עדיקה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1310   
   510289564   
    166,850 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אפרים רוזנהויז
  מנכ"ל - רביב ברוקמאיר
  סמנכ"ל כספים - אליעזר שפיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המלאכה 5 , נתניה
  טלפון : 077-6047006
  פקס : 09-7690951
  ELIS@GOLFCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
487,849
503,090
554,372
סך מאזן
349,825
364,255
386,998
נכסים שוטפים
138,024
138,835
167,374
נכסים בלתי שוטפים
265,095
251,733
297,320
הון עצמי
9,850
9,644
23,153
מזה: זכויות מיעוט
215,645
244,374
246,442
התחייבויות שוטפות
7,109
6,983
10,610
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
876,139
633,814
640,090
סה"כ הכנסות
523,901
378,129
399,295
רווח גולמי
14,127
-3,915
2,999
רווח תפעולי
10,126
-7,666
856
רווח לפני מס
6,201
-7,307
431
רווח נקי
6,201
-7,307
100
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.14
-0.17
0
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
92,478
39,928
-2,323
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.61
שוק להון
---
---
12.26
מכפיל
52.3 %
---
49.5 %
הון למאזן
2.7 %
---
5.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).