קבוצת גולף א. ק. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.golfgroup.co.il
החברה עוסקת בעיצוב ושיווק מוצרי הלבשה,טקסטיל וכלי בית ברשתות החנויות "כיתן" ו"פולגת" ושולטת ב"עדיקה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1310   
   510289564   
    143,667 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גונן ביבר
  מנכ"ל - רביב ברוקמאיר
  סמנכ"ל כספים - אליעזר שפיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המלאכה 5 , נתניה
  טלפון : 077-6047006
  פקס : 09-7690951
  ELIS@GOLFCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
487,849
547,134
סך מאזן
349,825
377,700
נכסים שוטפים
74,585
111,795
נכסים בלתי שוטפים
265,095
309,349
הון עצמי
9,850
24,998
מזה: זכויות מיעוט
215,645
227,465
התחייבויות שוטפות
7,109
10,320
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
876,139
890,922
סה"כ הכנסות
523,901
553,150
רווח גולמי
14,127
16,896
רווח תפעולי
10,126
15,052
רווח לפני מס
6,201
11,296
רווח נקי
6,201
10,126
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.14
0.19
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
92,478
10,611
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.51
שוק להון
---
14.19
מכפיל
52.3 %
52.0 %
הון למאזן
2.7 %
3.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).