קבוצת גולף א. ק. בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.golfgroup.co.il
החברה עוסקת בעיצוב ושיווק מוצרי הלבשה,טקסטיל וכלי בית ברשתות החנויות "כיתן" ו"פולגת" ושולטת ב"עדיקה".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1310   
   510289564   
    174,578 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, ת"א-רימון, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אפרים רוזנהויז
  מנכ"ל - רביב ברוקמאיר
  סמנכ"ל כספים - אליעזר שפיר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  המלאכה 5 , נתניה
  טלפון : 03-6451515
  פקס : 03-6476104
  ELIS@GOLFCO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
487,849
519,724
534,207
סך מאזן
349,825
383,046
371,610
נכסים שוטפים
138,024
136,678
162,597
נכסים בלתי שוטפים
265,095
253,738
297,809
הון עצמי
9,850
9,419
21,591
מזה: זכויות מיעוט
215,645
258,899
228,741
התחייבויות שוטפות
7,109
7,087
7,657
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
876,139
419,902
415,905
סה"כ הכנסות
523,901
254,262
262,036
רווח גולמי
14,127
-1,923
4,654
רווח תפעולי
10,126
-6,104
3,281
רווח לפני מס
6,201
-5,874
2,176
רווח נקי
6,201
-5,874
2,175
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.14
-0.14
0.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
92,478
56,352
13,187
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.63
שוק להון
---
---
12.25
מכפיל
52.3 %
---
51.7 %
הון למאזן
2.7 %
---
5.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).