ביג מרכזי קניות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bigcenters.co.il
החברה עוסקת בייזום,תפעול והשכרה של מרכזי קניות פתוחים, וע"י "קניאל" עוסקת בייצור קופסאות פח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1327   
   513623314   
    2,965,449 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, ת"א-פמילי, תל בונד-דולר, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - יהודה נפתלי
  מנכ"ל - איתן בר-זאב
  סמנכ"ל כספים - אסף נגר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ספיר 1 , הרצליה
  טלפון : 073-2600400
  פקס : 073-2600426
  ASSAF@BIGCENTERS.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
9,174,216
9,130,281
10,125,071
סך מאזן
425,672
393,329
438,356
נכסים שוטפים
8,748,544
8,736,952
9,686,715
נכסים בלתי שוטפים
3,648,130
3,492,763
3,759,306
הון עצמי
412,440
387,999
446,236
מזה: זכויות מיעוט
1,079,427
897,283
1,124,481
התחייבויות שוטפות
4,446,659
4,740,235
5,241,284
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
587,993
430,095
479,908
סה"כ הכנסות
445,137
329,138
362,087
רווח גולמי
597,601
387,713
230,355
רווח תפעולי
470,022
391,781
96,077
רווח לפני מס
493,187
318,162
92,715
רווח נקי
461,233
311,004
106,422
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
33.84
22.83
7.79
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-82,000
-82,000
-94,017
דיבידנד
206,088
151,063
152,823
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.90
שוק להון
---
---
11.55
מכפיל
35.3 %
---
32.7 %
הון למאזן
14.9 %
---
8.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).