אמות השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.amot.co.il
החברה עוסקת בהשכרה וניהול נדל"ן,בייזום פרויקטי נדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1328   
   520026683   
    7,632,023 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אבשלום מוסלר
  סמנכ"ל כספים - יהודית זינגר בלוזר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  טלפון : 03-5760500
  פקס : 03-5760501
  AMOT@AMOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
10,497,183
11,438,872
סך מאזן
367,159
349,322
נכסים שוטפים
10,098,674
11,070,235
נכסים בלתי שוטפים
4,297,445
4,836,823
הון עצמי
-38
-42
מזה: זכויות מיעוט
918,956
1,013,877
התחייבויות שוטפות
5,280,782
5,588,172
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
662,555
707,672
סה"כ הכנסות
601,837
646,382
רווח גולמי
729,023
862,864
רווח תפעולי
554,668
716,547
רווח לפני מס
428,200
566,887
רווח נקי
428,203
566,891
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.37
1.69
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-373,811
-419,468
דיבידנד
389,821
414,138
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.58
שוק להון
---
13.46
מכפיל
40.9 %
42.3 %
הון למאזן
10.4 %
12.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).