אמות השקעות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.amot.co.il
החברה עוסקת בהשכרה וניהול נדל"ן,בייזום פרויקטי נדל"ן.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1328   
   520026683   
    6,448,001 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נתן חץ
  מנכ"ל - אבשלום מוסלר
  סמנכ"ל כספים - יהודית זינגר בלוזר
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ז'בוטינסקי 2 , רמת-גן
  טלפון : 03-5760500
  פקס : 03-5760501
  AMOT@AMOT.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
10,497,183
10,054,011
11,313,852
סך מאזן
367,159
93,449
548,206
נכסים שוטפים
10,130,024
9,960,562
10,765,646
נכסים בלתי שוטפים
4,297,445
3,979,307
4,681,547
הון עצמי
-38
-37
-41
מזה: זכויות מיעוט
918,956
874,484
959,541
התחייבויות שוטפות
5,280,782
5,200,220
5,672,764
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
662,555
493,417
528,938
סה"כ הכנסות
601,837
448,203
483,596
רווח גולמי
729,023
471,804
546,876
רווח תפעולי
554,668
335,473
429,524
רווח לפני מס
428,200
256,643
340,508
רווח נקי
428,203
256,645
340,511
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.37
0.82
1.02
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-373,811
-304,686
-339,713
דיבידנד
389,821
268,226
275,577
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.38
שוק להון
---
---
12.59
מכפיל
40.9 %
---
41.4 %
הון למאזן
10.4 %
---
11.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).