רבוע כחול נדל"ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בנדל"ן מניב לסופרמרקטים ובבנייה למגורים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1349   
   513765859   
    1,714,576 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, תל בונד-צמודות 0-3, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי בן משה
  סמנכ"ל כספים - שלומית טייב
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 1, מגדל עגול , תל אביב
  טלפון : 03-9282675
  פקס : 03-9282402
  MICHALR@BSRE.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
4,602,842
4,798,309
סך מאזן
439,083
541,216
נכסים שוטפים
4,163,759
4,178,561
נכסים בלתי שוטפים
1,817,379
1,846,291
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
487,386
655,695
התחייבויות שוטפות
2,298,077
2,296,323
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
207,176
212,662
סה"כ הכנסות
194,167
204,055
רווח גולמי
312,808
244,629
רווח תפעולי
246,059
167,474
רווח לפני מס
194,503
116,215
רווח נקי
194,503
64,956
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
16.80
10.01
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-89,000
-55,000
דיבידנד
-94,667
210,707
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.93
שוק להון
---
26.40
מכפיל
39.5 %
38.5 %
הון למאזן
10.9 %
3.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).