ריט 1 בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.reit1.co.il
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1357   
   513821488   
    2,601,056 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - דרור גד
  CEO - שמואל סייד
  Financial Vice CEO - אבירם בנאסולי
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  הנחושת 6 , תל אביב
  Phone : 03-7686700
  Fax : 03-7686710
  MICHALH@REIT1.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
4,284,291
3,987,172
4,486,609
סך מאזן
63,149
40,594
38,355
נכסים שוטפים
4,221,142
3,946,578
4,448,254
נכסים בלתי שוטפים
2,098,719
1,989,254
2,231,068
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
454,417
355,558
240,691
התחייבויות שוטפות
1,731,155
1,642,360
2,014,850
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
282,754
209,699
232,468
סה"כ הכנסות
271,170
259,741
233,335
רווח גולמי
368,210
236,879
209,155
רווח תפעולי
337,046
201,753
161,273
רווח לפני מס
337,046
201,753
161,273
רווח נקי
337,046
201,753
161,273
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.02
1.22
0.94
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-98,291
-72,477
-81,000
דיבידנד
177,550
106,401
126,736
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.17
שוק להון
---
---
8.77
מכפיל
49.0 %
---
49.7 %
הון למאזן
17.4 %
---
14.1 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark