ריט 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.reit1.co.il
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1357   
   513821488   
    2,883,709 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דרור גד
  מנכ"ל - שמואל סייד
  סמנכ"ל כספים - אבירם בנאסולי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 6 , תל אביב
  טלפון : 03-7686700
  פקס : 03-7686710
  REIT1@REIT1.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
4,284,291
4,655,174
סך מאזן
63,149
132,269
נכסים שוטפים
4,221,142
4,522,905
נכסים בלתי שוטפים
2,098,719
2,314,599
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
454,417
328,863
התחייבויות שוטפות
1,731,155
2,011,712
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
282,754
313,098
סה"כ הכנסות
271,170
297,481
רווח גולמי
368,210
336,880
רווח תפעולי
337,046
271,415
רווח לפני מס
337,046
271,415
רווח נקי
337,046
271,415
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.02
1.57
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-98,291
-109,147
דיבידנד
177,550
192,952
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.25
שוק להון
---
10.62
מכפיל
49.0 %
49.7 %
הון למאזן
17.4 %
12.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).