ריט 1 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.reit1.co.il
קרן השקעות במקרקעין (REIT) המחזיקה ומנהלת נדל"ן מניב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1357   
   513821488   
    2,484,177 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דרור גד
  מנכ"ל - שמואל סייד
  סמנכ"ל כספים - אבירם בנאסולי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 6 , תל אביב
  טלפון : 03-7686700
  פקס : 03-7686710
  REIT1@REIT1.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
4,284,291
3,987,172
4,486,609
סך מאזן
63,149
40,594
38,355
נכסים שוטפים
4,221,142
3,946,578
4,448,254
נכסים בלתי שוטפים
2,098,719
1,989,254
2,231,068
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
454,417
355,558
240,691
התחייבויות שוטפות
1,731,155
1,642,360
2,014,850
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
282,754
209,699
232,468
סה"כ הכנסות
271,170
259,741
233,335
רווח גולמי
368,210
236,879
209,155
רווח תפעולי
337,046
201,753
161,273
רווח לפני מס
337,046
201,753
161,273
רווח נקי
337,046
201,753
161,273
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
2.02
1.22
0.94
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-98,291
-72,477
-81,000
דיבידנד
177,550
106,401
126,736
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.11
שוק להון
---
---
8.38
מכפיל
49.0 %
---
49.7 %
הון למאזן
17.4 %
---
14.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).