פז חברת הנפט בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.paz.co.il
החברה עוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק,בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד, ושולטת ב"פזגז".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1363   
   510216054   
    5,369,277 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   אנרגיה וחיפושי נפט וגז   
   אנרגיה   
   ת"א-35, ת"א-125, מדד ת"א-מעלה, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, מדד תל בונד שקלי, תל בונד צמודות, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, ת"א-רימון, תל בונד-צמודות מעלה, תל בונד-שקלי מעלה, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-צמודות AA-AAA, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם ביגר
  מנכ"ל - יונה פוגל
  סמנכ"ל כספים - מיכל לשם
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  יורו-פארק בנין הולנד 4 , קיבוץ יקום
  טלפון : 09-8631103
  פקס : 09-8631320
  YIFATF@PAZ.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
13,020,000
13,826,000
סך מאזן
4,053,000
7,141,000
נכסים שוטפים
5,731,000
5,758,000
נכסים בלתי שוטפים
4,132,000
4,137,000
הון עצמי
13,000
13,000
מזה: זכויות מיעוט
2,647,000
5,848,000
התחייבויות שוטפות
6,241,000
3,841,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,285,000
14,107,000
סה"כ הכנסות
1,805,000
1,861,000
רווח גולמי
666,000
734,000
רווח תפעולי
732,000
510,000
רווח לפני מס
575,000
404,000
רווח נקי
572,000
401,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
56.35
39.49
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
-400,000
דיבידנד
1,340,000
1,148,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.30
שוק להון
---
13.39
מכפיל
31.6 %
29.8 %
הון למאזן
14.9 %
9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).