בריינסוויי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.brainsway.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח של מכשיר רפואי לטיפול בהפרעות בתפקודי המוח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1386   
   513890764   
    407,192 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דוד זכות
  מנכ"ל - יעקב מיכלין
  סמנכ"ל כספים - הדר לוי
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הרטום 19 , ירושלים
  טלפון : 02-5813140
  פקס : 02-5812517
  HADARL@BRAINSWAY.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
93,713
60,960
86,932
סך מאזן
62,014
35,736
56,852
נכסים שוטפים
31,698
25,224
30,079
נכסים בלתי שוטפים
44,104
29,153
37,124
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
21,263
16,781
21,163
התחייבויות שוטפות
28,346
15,026
28,645
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
38,640
15,826
26,758
סה"כ הכנסות
29,643
12,320
21,068
רווח גולמי
-22,920
-11,432
-8,837
רווח תפעולי
-23,870
-8,520
-10,027
רווח לפני מס
-24,456
-8,520
-10,413
רווח נקי
-24,456
-8,520
-10,413
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-1.66
-0.59
-0.62
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-12,020
-8,607
-8,877
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
10.97
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
47.1 %
---
42.7 %
הון למאזן
-58.5 %
---
-79.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).