אבגול תעשיות 1953 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avgol.com
החברה עוסקת בייצור בדים לא ארוגים בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1390   
   510119068   
    1,228,644 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   עץ, נייר ודפוס   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אודיי פול סינג גיל
  מנכ"ל - שחר רחים
  סמנכ"ל כספים - אליאב יצחק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  לינקולן 20 , תל-אביב
  טלפון : 03-9061500
  פקס : 03-9364376
  ITAMAR.SHAI@AVGOL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,870,304
1,987,265
1,896,232
סך מאזן
600,259
688,099
627,090
נכסים שוטפים
1,270,045
1,299,166
1,269,142
נכסים בלתי שוטפים
499,095
454,020
459,243
הון עצמי
8,893
8,141
9,503
מזה: זכויות מיעוט
344,252
360,000
398,332
התחייבויות שוטפות
1,026,957
1,173,244
1,038,657
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,275,471
943,909
1,134,939
סה"כ הכנסות
236,224
186,621
163,864
רווח גולמי
125,644
102,292
67,611
רווח תפעולי
54,293
48,690
30,761
רווח לפני מס
72,457
27,650
22,520
רווח נקי
71,403
27,308
21,758
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.24
0.09
0.07
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-52,005
-52,935
-39,897
דיבידנד
232,969
204,957
168,877
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.73
שוק להון
---
---
18.66
מכפיל
26.2 %
---
23.7 %
הון למאזן
14.7 %
---
14.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).