אבגול תעשיות 1953 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.avgol.com
החברה עוסקת בייצור בדים לא ארוגים בישראל ובחו"ל.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/06/2019)   
   1390   
   510119068   
    1,153,258 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   עץ, נייר ודפוס   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 3-5, תל בונד-מאגר, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אודיי פול סינג גיל
  מנכ"ל - שחר רחים
  סמנכ"ל כספים - אליאב יצחק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  לינקולן 20 , תל-אביב
  טלפון : 03-9061500
  פקס : 03-9364376
  ITAMAR.SHAI@AVGOL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
1,781,919
1,932,391
1,770,322
סך מאזן
508,442
615,509
530,665
נכסים שוטפים
1,250,888
1,316,882
1,218,590
נכסים בלתי שוטפים
467,439
484,068
489,390
הון עצמי
2,001
9,632
1,983
מזה: זכויות מיעוט
344,569
402,940
338,201
התחייבויות שוטפות
969,911
1,045,383
942,731
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,603,484
341,512
388,965
סה"כ הכנסות
239,883
42,639
70,957
רווח גולמי
102,530
12,035
38,650
רווח תפעולי
57,000
956
16,614
רווח לפני מס
44,691
671
14,388
רווח נקי
43,758
457
14,406
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.15
0
0.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-41,228
0
0
דיבידנד
157,697
77,192
-44,041
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
2.37
שוק להון
---
---
19.74
מכפיל
26.1 %
---
27.5 %
הון למאזן
9.4 %
---
12.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).