ביוליין אר אקס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.biolinerx.com
החברה עוסקת בפיתוח תרופות למגוון מחלות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1394   
   513398750   
    252,072 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אהרון שוורץ
  מנכ"ל - פיליפ סרלין
  סמנכ"ל כספים - מלי זאבי
  
    
  פרטי קשר :
  המעיין 2 , מודיעין
  טלפון : 08-6429100
  פקס : 08-6429101
  INFO@BIOLINERX.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
211,366
233,362
168,293
סך מאזן
174,654
197,084
134,576
נכסים שוטפים
36,712
36,278
33,717
נכסים בלתי שוטפים
183,338
208,299
147,202
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
23,305
19,501
17,863
התחייבויות שוטפות
4,722
5,562
3,228
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
---
סה"כ הכנסות
0
0
---
רווח גולמי
-87,507
-61,941
-67,346
רווח תפעולי
-84,428
-59,975
-62,783
רווח לפני מס
-84,428
-59,975
-62,783
רווח נקי
-84,428
-59,975
-62,783
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.94
-0.71
-0.58
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-71,236
-50,193
-69,098
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.71
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
86.7 %
---
87.5 %
הון למאזן
-53.1 %
---
-49.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).