בבילון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בפרסום באינטרנט,השקעות הון סיכון ובהשקעות פיננסיות ומימון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/06/2019)   
   1397   
   512512468   
    79,492 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לניר
  מנכ"ל - שנית פאר צפוני
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 4 , תל אביב
  טלפון : 03-5382103
  פקס : 03-7604755
  SHANIT@BABYLON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
117,852
137,039
סך מאזן
98,527
67,883
נכסים שוטפים
19,325
13,216
נכסים בלתי שוטפים
115,055
122,505
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
2,797
14,534
התחייבויות שוטפות
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,357
422
סה"כ הכנסות
5,331
-837
רווח גולמי
-563
-3,553
רווח תפעולי
406
-2,326
רווח לפני מס
299
-2,326
רווח נקי
299
-2,326
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.01
-0.05
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
764
9,897
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
0.65
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
97.6 %
89.4 %
הון למאזן
0.3 %
-2.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).