בבילון בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בפרסום באינטרנט,השקעות הון סיכון ובהשקעות פיננסיות ומימון.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1397   
   512512468   
    66,522 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   השקעה ואחזקות   
   השקעה ואחזקות   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - נועם לניר
  מנכ"ל - שנית פאר צפוני
  סמנכ"ל כספים - מיכאל חגג
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הנחושת 4 , תל אביב
  טלפון : 03-5382103
  פקס : 03-7604755
  SHANIT@BABYLON.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
117,852
120,666
122,627
סך מאזן
98,527
108,974
51,866
נכסים שוטפים
19,325
11,692
70,761
נכסים בלתי שוטפים
115,055
117,815
119,814
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
2,797
2,851
2,813
התחייבויות שוטפות
0
0
0
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
6,357
3,944
1,284
סה"כ הכנסות
5,331
3,361
789
רווח גולמי
-563
464
-2,026
רווח תפעולי
406
930
-1,590
רווח לפני מס
299
803
-1,590
רווח נקי
299
803
-1,590
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
0.01
0.02
-0.03
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
764
169
998
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.56
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
97.6 %
---
97.7 %
הון למאזן
0.3 %
---
-1.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).