איתמר מדיקל בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.itamar-medical.com
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מכשירים רפואיים לא-פולשניים ותוכנה לטיפול בתחומי רפואת השינה והקרדיולוגיה.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/01/2019)   
   1411   
   512434218   
    394,746 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - גיורא ירון
  CEO - גלעד גליק
  Financial Vice CEO - שי בסון
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  חלמיש 9 , קיסריה
  Phone : 04-6177000
  Fax : 04-6275598
  ZRAN@ITAMAR-MEDICAL.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
73,767
75,076
65,322
סך מאזן
66,299
67,203
57,880
נכסים שוטפים
7,467
7,873
7,443
נכסים בלתי שוטפים
4,774
12,256
23,307
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
54,664
50,546
33,735
התחייבויות שוטפות
14,329
12,274
8,280
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
71,770
51,823
63,861
סה"כ הכנסות
54,428
39,239
48,486
רווח גולמי
-20,275
-17,437
-9,311
רווח תפעולי
-18,084
-10,721
-5,096
רווח לפני מס
-18,379
-10,883
-5,495
רווח נקי
-18,379
-10,883
-5,495
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.07
-0.35
-0.04
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-21,433
-18,728
-10,946
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
16.94
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
6.5 %
---
35.7 %
הון למאזן
-147.5 %
---
-73.1 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark