איתמר מדיקל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.itamar-medical.com
החברה עוסקת בפיתוח ושיווק מכשירים רפואיים לא-פולשניים ותוכנה לטיפול בתחומי רפואת השינה והקרדיולוגיה.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (22/04/2019)   
   1411   
   512434218   
    405,792 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - גיורא ירון
  מנכ"ל - גלעד גליק
  סמנכ"ל כספים - שי בסון
  
    
  פרטי קשר :
  חלמיש 9 , קיסריה
  טלפון : 04-6177000
  פקס : 04-6275598
  ZRAN@ITAMAR-MEDICAL.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
73,767
68,933
סך מאזן
66,299
60,991
נכסים שוטפים
7,467
7,031
נכסים בלתי שוטפים
4,774
25,067
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
54,664
37,671
התחייבויות שוטפות
14,329
6,195
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
71,770
90,660
סה"כ הכנסות
54,428
69,199
רווח גולמי
-20,275
-11,698
רווח תפעולי
-18,084
-6,016
רווח לפני מס
-18,379
-6,480
רווח נקי
-18,379
-6,480
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.07
-0.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-21,433
-14,553
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
16.19
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
6.5 %
36.4 %
הון למאזן
-147.5 %
-43.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).