נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ingl.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בהקמת ותפעול המערכת להולכת גז טבעי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1418   
   513436394   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - איתן פדן
  מנכ"ל - שמואל תורג'מן
  סמנכ"ל כספים - דניאל סובל אלכסנדרו
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קרית עתידים,מגדל עתידים 8 , תל-אביב
  טלפון : 03-6270400
  פקס : 03-5611320
  SHAI@INGL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
5,976,132
5,792,945
5,945,651
סך מאזן
728,347
707,436
717,619
נכסים שוטפים
5,247,785
5,085,509
5,228,032
נכסים בלתי שוטפים
908,318
863,765
828,484
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
501,044
425,758
499,457
התחייבויות שוטפות
4,566,770
4,503,422
4,617,710
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
553,192
272,819
293,042
סה"כ הכנסות
240,814
128,320
127,204
רווח גולמי
220,538
118,263
116,601
רווח תפעולי
106,271
47,262
44,701
רווח לפני מס
80,407
35,854
34,376
רווח נקי
80,407
35,854
34,376
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
638,322
225,131
312,285
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
15.2 %
---
13.9 %
הון למאזן
9.3 %
---
9.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).