נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.ingl.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בהקמת ותפעול המערכת להולכת גז טבעי.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1418   
   513436394   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   שרותים   
   מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, תל בונד-צמודות AA-AAA, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - איתן פדן
  מנכ"ל - שמואל תורג'מן
  סמנכ"ל כספים - דניאל סובל אלכסנדרו
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  קרית עתידים,מגדל עתידים 8 , תל-אביב
  טלפון : 03-6270400
  פקס : 03-5611320
  SHAI@INGL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
5,976,132
5,981,171
5,994,439
סך מאזן
728,347
809,373
731,240
נכסים שוטפים
5,247,785
5,171,798
5,263,199
נכסים בלתי שוטפים
908,318
892,013
837,934
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
501,044
513,198
521,224
התחייבויות שוטפות
4,566,770
4,575,960
4,635,281
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
553,192
415,753
444,945
סה"כ הכנסות
240,814
189,188
187,504
רווח גולמי
220,538
173,948
171,021
רווח תפעולי
106,271
84,784
57,122
רווח לפני מס
80,407
64,102
43,826
רווח נקי
80,407
64,102
43,826
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
638,322
439,012
453,331
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
15.2 %
---
14.0 %
הון למאזן
9.3 %
---
7.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).