קבוצת עזריאלי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azrieligroup.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול של קניונים,מרכזים מסחריים בניני משרדים,דיור מוגן ומשקיעה בחברות שונות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1420   
   510960719   
    25,127,716 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דנה עזריאלי
  מנכ"ל - אייל חנקין
  סמנכ"ל כספים - אירית סקלר-פילוסוף
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 1 , תל אביב
  טלפון : 03-6081400
  פקס : 03-6081380
  RANT@AZRIELI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
30,143,000
29,717,080
31,255,000
סך מאזן
1,940,000
2,024,718
1,761,000
נכסים שוטפים
27,823,000
27,306,518
29,119,000
נכסים בלתי שוטפים
16,321,000
15,957,133
16,688,000
הון עצמי
40,000
41,371
42,000
מזה: זכויות מיעוט
2,829,000
2,901,195
2,689,000
התחייבויות שוטפות
10,993,000
10,858,752
11,878,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,592,000
2,420,995
2,042,000
סה"כ הכנסות
1,634,000
1,698,681
1,284,000
רווח גולמי
1,952,000
1,534,014
1,114,000
רווח תפעולי
1,856,000
1,483,518
939,000
רווח לפני מס
1,448,000
1,144,989
759,000
רווח נקי
1,456,000
1,144,578
759,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
12.01
9.44
6.26
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-480,000
-480,000
-520,000
דיבידנד
1,219,000
945,909
1,012,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.51
שוק להון
---
---
23.47
מכפיל
54.0 %
---
53.3 %
הון למאזן
9.2 %
---
6.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).