קבוצת עזריאלי בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.azrieligroup.com
החברה עוסקת בייזום,הקמה וניהול של קניונים,מרכזים מסחריים בניני משרדים,דיור מוגן ומשקיעה בחברות שונות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/06/2019)   
   1420   
   510960719   
    27,225,735 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובנייה   
   נדל"ן ובינוי   
   ת"א-35, ת"א-125, ת"א-נדל"ן, מדד תל-דיב, מדד תל - בונד 20, ת"א All-Share, מדד תל בונד 40, מדד תל בונד 60, תל בונד צמודות, תל בונד-צמודות 3-5, תל בונד צמודות-יתר, תל בונד-צמודות 5-15, תל בונד-מאגר, ת"א-רימון, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד צמודות-נדל"ן, תל בונד-צמודות AA-AAA, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דנה עזריאלי
  מנכ"ל - אייל חנקין
  סמנכ"ל כספים - אירית סקלר-פילוסוף
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 1 , תל אביב
  טלפון : 03-6081400
  פקס : 03-6081380
  RANT@AZRIELI.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2018
IFRS
מרץ 2018
IFRS
מרץ 2019
IFRS
 
מאזן
31,895,000
31,686,000
33,407,000
סך מאזן
1,885,000
3,134,000
3,195,000
נכסים שוטפים
29,653,000
28,178,000
29,268,000
נכסים בלתי שוטפים
17,121,000
16,073,000
16,865,000
הון עצמי
44,000
41,000
48,000
מזה: זכויות מיעוט
3,092,000
3,533,000
3,786,000
התחייבויות שוטפות
11,682,000
12,080,000
12,756,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
2,821,000
700,000
853,000
סה"כ הכנסות
1,778,000
438,000
560,000
רווח גולמי
1,761,000
337,000
476,000
רווח תפעולי
1,514,000
327,000
457,000
רווח לפני מס
1,219,000
259,000
369,000
רווח נקי
1,218,000
259,000
369,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
10.04
2.14
3.04
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-520,000
-520,000
0
דיבידנד
1,266,000
274,000
383,000
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.62
שוק להון
---
---
20.49
מכפיל
53.5 %
---
50.3 %
הון למאזן
7.3 %
---
8.1 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).