בי קומיוניקיישנס בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.bcommunications.co.il
החברה שולטת בחברת התקשורת "בזק".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (19/03/2019)   
   1422   
   512832742   
    487,925 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   תקשורת ומדיה   
   ת"א-90, ת"א-125, ת"א All-Share, מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע, תל בונד-מאגר, תל בונד-שקלי 5-15, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-תשואות שקלי, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, תל בונד-שקלי A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה זוהר
  מנכ"ל - עמי ברלב
  סמנכ"ל כספים - איציק תדמור
  
    
  פרטי קשר :
  דב פרידמן 2 , רמת גן
  טלפון : 03-9240000
  פקס : 03-7530075
  AMI@IGLD.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
20,651,000
20,937,000
21,931,000
סך מאזן
5,335,000
5,313,000
5,673,000
נכסים שוטפים
7,952,000
7,988,000
9,537,000
נכסים בלתי שוטפים
3,098,000
3,032,000
2,782,000
הון עצמי
1,840,000
1,744,000
1,786,000
מזה: זכויות מיעוט
4,112,000
3,603,000
4,782,000
התחייבויות שוטפות
13,441,000
14,302,000
14,367,000
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
9,789,000
7,331,000
6,995,000
סה"כ הכנסות
5,665,000
4,241,000
3,747,000
רווח גולמי
1,629,000
1,348,000
785,000
רווח תפעולי
1,107,000
971,000
390,000
רווח לפני מס
753,000
698,000
177,000
רווח נקי
29,000
123,000
-256,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
3.02
4.11
-8.57
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
0
---
דיבידנד
---
---
---
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
0.49
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
6.1 %
---
4.5 %
הון למאזן
2.4 %
---
-30.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).