מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.schnapp.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק מצברים לרכב ומחזיקה מחצית מחברות העוסקת בייבוא ושיווק צמיגים ואביזרי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1427   
   512665373   
    207,181 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אורטל
  מנכ"ל - אורי רוזנשיין
  סמנכ"ל כספים - שרית פונדיק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שכטרמן 22 , נתניה
  טלפון : 09-8606155
  פקס : 09-8619069
  SARIT@SCHNAPP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
666,441
674,908
סך מאזן
406,652
430,371
נכסים שוטפים
259,789
244,537
נכסים בלתי שוטפים
320,546
323,046
הון עצמי
120,286
133,445
מזה: זכויות מיעוט
196,933
234,380
התחייבויות שוטפות
148,962
117,482
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
582,126
564,075
סה"כ הכנסות
143,379
132,307
רווח גולמי
53,732
30,254
רווח תפעולי
47,355
25,421
רווח לפני מס
35,142
20,132
רווח נקי
20,845
-6,847
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.64
-0.54
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-10,100
-4,400
דיבידנד
47,293
39,946
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.09
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
30.0 %
28.1 %
הון למאזן
10.7 %
-3.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).