מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.schnapp.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק מצברים לרכב ומחזיקה מחצית מחברות העוסקת בייבוא ושיווק צמיגים ואביזרי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1427   
   512665373   
    244,250 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אורטל
  מנכ"ל - אורי רוזנשיין
  סמנכ"ל כספים - שרית פונדיק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שכטרמן 22 , נתניה
  טלפון : 09-8606155
  פקס : 09-8619069
  SARIT@SCHNAPP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
666,441
701,618
651,652
סך מאזן
406,652
417,025
401,393
נכסים שוטפים
259,789
284,593
250,259
נכסים בלתי שוטפים
320,546
341,562
331,008
הון עצמי
120,286
144,307
119,917
מזה: זכויות מיעוט
196,933
206,665
195,114
התחייבויות שוטפות
148,962
153,391
125,530
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
582,126
432,755
413,119
סה"כ הכנסות
143,379
106,595
100,841
רווח גולמי
53,732
40,973
35,400
רווח תפעולי
47,355
36,432
31,727
רווח לפני מס
35,142
27,364
23,295
רווח נקי
20,845
16,667
14,841
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.64
1.31
1.17
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-10,100
-8,800
-4,400
דיבידנד
47,293
33,845
45,567
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.16
שוק להון
---
---
12.84
מכפיל
30.0 %
---
32.4 %
הון למאזן
10.7 %
---
9.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).