מפעלי ע. שנפ ושות' בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.schnapp.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק מצברים לרכב ומחזיקה מחצית מחברות העוסקת בייבוא ושיווק צמיגים ואביזרי רכב.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1427   
   512665373   
    238,156 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   חשמל   
   ת"א-SME60, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א-תעשייה, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם אורטל
  מנכ"ל - אורי רוזנשיין
  סמנכ"ל כספים - שרית פונדיק
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  שכטרמן 22 , נתניה
  טלפון : 09-8606155
  פקס : 09-8619069
  SARIT@SCHNAPP.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
666,441
682,670
631,983
סך מאזן
406,652
396,975
379,165
נכסים שוטפים
259,789
285,695
252,818
נכסים בלתי שוטפים
320,546
332,750
325,235
הון עצמי
120,286
141,187
118,503
מזה: זכויות מיעוט
196,933
191,854
177,991
התחייבויות שוטפות
148,962
158,066
128,757
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
582,126
282,957
273,750
סה"כ הכנסות
143,379
68,819
69,206
רווח גולמי
53,732
27,426
25,218
רווח תפעולי
47,355
24,062
22,737
רווח לפני מס
35,142
18,083
17,089
רווח נקי
20,845
10,506
10,013
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
1.64
0.83
0.79
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-10,100
-8,200
-3,800
דיבידנד
47,293
42,854
58,549
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.15
שוק להון
---
---
11.70
מכפיל
30.0 %
---
32.7 %
הון למאזן
10.7 %
---
10.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).