רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.rami-levy.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ ושולטת ב"קופיקס".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1445   
   513770669   
    2,752,361 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרדכי ברקוביץ
  מנכ"ל - רמי לוי
  מנהל כספים - עופר בהרל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  האומן 15 , ירושלים
  טלפון : 02-6481843
  פקס : 02-6331274
  INBAL@RAMI-LEVY.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,441,585
1,363,740
1,621,643
סך מאזן
1,013,722
930,567
1,141,686
נכסים שוטפים
427,863
433,173
479,957
נכסים בלתי שוטפים
407,090
394,820
467,264
הון עצמי
0
0
14,164
מזה: זכויות מיעוט
1,008,291
948,352
1,124,555
התחייבויות שוטפות
26,204
20,568
29,824
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
5,072,121
2,531,301
2,621,731
סה"כ הכנסות
1,113,635
549,816
572,723
רווח גולמי
140,397
76,972
89,139
רווח תפעולי
143,902
77,522
90,053
רווח לפני מס
110,062
58,960
68,615
רווח נקי
110,062
58,960
68,783
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.17
4.37
5.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-72,000
-34,000
0
דיבידנד
252,971
117,796
221,096
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
6.07
שוק להון
---
---
22.96
מכפיל
28.2 %
---
27.9 %
הון למאזן
28.3 %
---
28.3 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).