רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה 2006 בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.rami-levy.co.il
החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ ושולטת ב"קופיקס".
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (20/03/2019)   
   1445   
   513770669   
    2,538,840 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-90, ת"א-125, מדד תל-דיב, ת"א All-Share, ת"א-רימון, ת"א-SME150, ת"א סקטור-באלאנס, ת"א-פמילי, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - מרדכי ברקוביץ
  CEO - רמי לוי
  Money Manager - עופר בהרל
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  האומן 15 , ירושלים
  Phone : 02-6481843
  Fax : 02-6331274
  INBAL@RAMI-LEVY.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
Balance Sheet
1,441,585
1,495,770
1,861,409
סך מאזן
1,013,722
1,069,195
1,305,137
נכסים שוטפים
427,863
426,575
556,272
נכסים בלתי שוטפים
407,090
405,135
527,657
הון עצמי
0
0
52,224
מזה: זכויות מיעוט
1,008,291
1,070,579
1,299,360
התחייבויות שוטפות
26,204
20,056
34,392
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
5,072,121
3,811,895
4,020,993
סה"כ הכנסות
1,113,635
835,242
864,014
רווח גולמי
140,397
116,267
127,238
רווח תפעולי
143,902
117,118
128,707
רווח לפני מס
110,062
89,275
98,380
רווח נקי
110,062
89,275
98,095
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
8.17
6.62
7.24
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
-72,000
-54,000
-63,118
דיבידנד
252,971
245,133
348,816
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
5.34
שוק להון
---
---
21.36
מכפיל
28.2 %
---
25.5 %
הון למאזן
28.3 %
---
27.0 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark