כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cbi.co.il
החברה משקיעה בחברות מדעי החיים,ושולטת ב"אנקיאנו" ו"מדיוונד".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1447   
   511898835   
    508,376 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם פישר
  מנכ"ל - עופר גונן
  סמנכ"ל כספים - אסף סגל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש , תל אביב
  טלפון : 03-6121616
  פקס : 03-6124545
  ASSAF@CBI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,034,340
990,938
999,911
סך מאזן
185,228
128,367
145,534
נכסים שוטפים
849,112
862,571
854,377
נכסים בלתי שוטפים
808,196
677,890
797,055
הון עצמי
426,081
321,100
452,526
מזה: זכויות מיעוט
31,182
42,938
42,500
התחייבויות שוטפות
194,962
270,110
160,356
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
43,461
42,745
11,781
סה"כ הכנסות
11,028
6,050
-9,373
רווח גולמי
-76,202
-46,528
-55,456
רווח תפעולי
-54,233
-70,959
-51,614
רווח לפני מס
-22,438
-51,619
-44,964
רווח נקי
-27,893
-22,323
-55,702
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.19
---
-0.36
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-91,405
-57,945
-48,017
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.48
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
36.9 %
---
34.5 %
הון למאזן
-7.5 %
---
-17.5 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).