כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.cbi.co.il
החברה משקיעה בחברות מדעי החיים,ושולטת ב"אנקיאנו" ו"מדיוונד".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1447   
   511898835   
    473,066 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   השקעות במדעי החיים   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - אברהם פישר
  מנכ"ל - עופר גונן
  סמנכ"ל כספים - אסף סגל
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  מרכז עזריאלי 3,מגדל משולש , תל אביב
  טלפון : 03-6121616
  פקס : 03-6124545
  ASSAF@CBI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,034,340
1,087,306
996,075
סך מאזן
185,228
215,111
138,525
נכסים שוטפים
849,112
872,195
857,550
נכסים בלתי שוטפים
808,196
842,605
810,203
הון עצמי
426,081
456,258
427,589
מזה: זכויות מיעוט
31,182
45,448
27,396
התחייבויות שוטפות
194,962
199,253
158,476
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
43,461
42,371
9,001
סה"כ הכנסות
11,028
16,679
-17,938
רווח גולמי
-76,202
-77,892
-97,325
רווח תפעולי
-54,233
-20,838
-70,600
רווח לפני מס
-22,438
1,816
-61,177
רווח נקי
-27,893
-10,481
-50,367
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.19
0
-0.32
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-91,405
-68,655
-75,512
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.24
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
36.9 %
---
38.4 %
הון למאזן
-7.5 %
---
-17.6 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).