התעשיה האוירית לישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.iai.co.il
חברה ממשלתית העוסקת בפיתוח,מכירה ותחזוקה של כלי טיס צבאיים ואזרחיים,טילים ומוצרי אלקטרוניקה צבאית.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (13/11/2018)   
   1457   
   520027194   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   טכנולוגיה   
   ביטחוניות   
   מדד תל בונד שקלי, תל בונד שקלי-50, תל בונד-שקלי 0-3, תל בונד-מאגר, תל בונד ר.משתנה, תל בונד-לא צמודות, תל בונד-שקלי מעלה, תל בונד-שקלי AA-A, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - הראל לוקר
  מנכ"ל - נמרוד שפר
  סמנכ"ל כספים - אייל יוניאן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  נתב"ג , לוד
  טלפון : 03-9358562
  פקס : 03-9354267
  EYOUNIAN@IAI.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
17,165,117
17,549,920
20,049,450
סך מאזן
13,562,904
14,004,976
15,789,900
נכסים שוטפים
3,602,213
3,544,944
4,259,550
נכסים בלתי שוטפים
3,442,731
3,583,400
3,372,600
הון עצמי
45,071
41,952
51,100
מזה: זכויות מיעוט
11,808,602
12,036,728
14,789,800
התחייבויות שוטפות
1,913,784
1,929,792
1,887,050
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
12,203,840
5,929,216
6,489,700
סה"כ הכנסות
1,865,246
912,456
1,065,800
רווח גולמי
419,507
209,760
233,600
רווח תפעולי
308,563
174,800
120,450
רווח לפני מס
280,827
234,232
76,650
רווח נקי
273,893
230,736
73,000
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
0
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-17,335
-17,480
0
דיבידנד
1,043,567
1,213,112
1,073,100
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
19.8 %
---
16.6 %
הון למאזן
8.0 %
---
3.4 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).