המשביר 365 החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mashbir.co.il
החברה מפעילה את רשתות "המשביר" ו"ניו-פארם" ועוסקת בניהול מועדוני לקוחות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (18/04/2019)   
   1459   
   513389270   
    145,821 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דבורה יצחקי
  מנכ"ל - רמי שביט
  סמנכ"ל כספים - עדי בלומנפלד פנחס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הצורן 1 , נתניה
  טלפון : 09-8926666
  פקס : 09-8926696
  IFAT@M365MAIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
שנתי 2018
IFRS
 
מאזן
649,067
560,425
סך מאזן
418,149
327,873
נכסים שוטפים
230,918
232,552
נכסים בלתי שוטפים
86,626
97,495
הון עצמי
-10,264
-9,722
מזה: זכויות מיעוט
379,680
315,367
התחייבויות שוטפות
182,761
147,563
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
982,297
1,015,253
סה"כ הכנסות
403,454
418,608
רווח גולמי
-6,072
6,671
רווח תפעולי
-26,271
-9,285
רווח לפני מס
-10,643
-9,920
רווח נקי
-8,939
-9,910
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.06
-0.06
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
דיבידנד
-5,050
19,876
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.36
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
14.9 %
19.1 %
הון למאזן
-8.9 %
-9.7 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).