המשביר 365 החזקות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mashbir.co.il
החברה מפעילה את רשתות "המשביר" ו"ניו-פארם" ועוסקת בניהול מועדוני לקוחות.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/01/2019)   
   1459   
   513389270   
    168,725 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - דבורה יצחקי
  מנכ"ל - רמי שביט
  סמנכ"ל כספים - עדי בלומנפלד פנחס
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  הצורן 1 , נתניה
  טלפון : 09-8926666
  פקס : 09-8926696
  IFAT@M365MAIL.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
649,067
888,762
573,577
סך מאזן
418,149
654,342
343,317
נכסים שוטפים
230,918
234,420
230,260
נכסים בלתי שוטפים
86,626
65,123
81,166
הון עצמי
-10,264
-10,267
-10,264
מזה: זכויות מיעוט
379,680
577,484
332,337
התחייבויות שוטפות
182,761
246,155
160,074
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
982,297
725,613
723,576
סה"כ הכנסות
403,454
302,698
293,213
רווח גולמי
-6,072
-1,205
-4,059
רווח תפעולי
-26,271
-24,350
-11,684
רווח לפני מס
-10,643
-33,879
-12,428
רווח נקי
-8,939
-32,175
-12,428
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.06
-0.21
-0.08
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-5,050
-6,913
5,642
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
1.85
שוק להון
---
---
15.61
מכפיל
14.9 %
---
15.9 %
הון למאזן
-8.9 %
---
13.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).