המשביר 365 החזקות בע"מ
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.mashbir.co.il
החברה מפעילה את רשתות "המשביר" ו"ניו-פארם" ועוסקת בניהול מועדוני לקוחות.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (13/11/2018)   
   1459   
   513389270   
    140,142 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   ריאלי   
   מסחר ושרותים   
   מסחר   
   ת"א-צמיחה, ת"א All-Share, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - דבורה יצחקי
  CEO - רמי שביט
  Financial Vice CEO - עדי בלומנפלד פנחס
  
  למצבת נושאי משרה  
  Contact Details :
  הצורן 1 , נתניה
  Phone : 09-8926666
  Fax : 09-8926696
  IFAT@M365MAIL.CO.IL
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
Balance Sheet
649,067
875,029
560,268
סך מאזן
418,149
643,813
328,875
נכסים שוטפים
230,918
231,216
231,393
נכסים בלתי שוטפים
86,626
87,688
83,310
הון עצמי
-10,264
-10,197
-10,264
מזה: זכויות מיעוט
379,680
551,210
312,227
התחייבויות שוטפות
182,761
236,131
164,731
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
982,297
482,501
474,963
סה"כ הכנסות
403,454
202,115
191,828
רווח גולמי
-6,072
-290
-4,742
רווח תפעולי
-26,271
-7,441
-9,682
רווח לפני מס
-10,643
-11,918
-10,284
רווח נקי
-8,939
-10,284
-10,284
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.06
-0.07
-0.06
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
0
0
0
דיבידנד
-5,050
-7,950
8,720
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
1.50
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
14.9 %
---
16.7 %
הון למאזן
-8.9 %
---
-9.3 %
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark