אבוג'ן בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.evogene.com
החברה עוסקת במחקר ופיתוח להשבחת צמחים באמצעים ביוטכנולוגיים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (23/04/2019)   
   1461   
   512838723   
    203,845 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - מרטין גרסטל
  מנכ"ל - עופר חביב
  
    
  פרטי קשר :
  גד פיינשטיין 13 , רחובות
  טלפון : 08-9311900
  פקס : 08-9466724
  IR@EVOGENE.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
269,046
219,985
סך מאזן
252,366
207,969
נכסים שוטפים
16,680
12,016
נכסים בלתי שוטפים
240,534
187,599
הון עצמי
0
948
מזה: זכויות מיעוט
16,170
20,355
התחייבויות שוטפות
12,343
11,083
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
11,722
6,548
סה"כ הכנסות
1,858
1,106
רווח גולמי
-76,090
-74,919
רווח תפעולי
-72,207
-77,891
רווח לפני מס
-72,245
-78,003
רווח נקי
-72,245
0
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.81
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
דיבידנד
-55,226
-56,823
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
1.09
שוק להון
---
---
מכפיל
89.4 %
84.8 %
הון למאזן
-25.1 %
0.0 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).