מזור רובוטיקה בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.mazorrobotics.com
החברה עוסקת בפיתוח,ייצור ושיווק מיכשור רפואי לניתוחים.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/12/2018)   
   1487   
   513009043   
    6,116,331 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   מכשור רפואי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  
    
  פרטי קשר :
  שחם 5 , קיסריה
  טלפון : 04-6187101
  פקס : 04-6187111
  SHARON.LEVITA@MAZORROBOTICS.COM
   בעלי עניין:
רשימת ניירות ערך  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
454,163
432,306
490,976
סך מאזן
410,708
387,788
461,623
נכסים שוטפים
43,456
44,518
29,353
נכסים בלתי שוטפים
394,416
373,869
405,285
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
58,311
56,856
84,121
התחייבויות שוטפות
1,435
1,581
1,570
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
225,171
156,610
140,855
סה"כ הכנסות
143,059
106,569
77,066
רווח גולמי
-47,855
-47,437
-82,728
רווח תפעולי
-43,598
-45,210
-80,008
רווח לפני מס
-43,057
-44,328
-80,015
רווח נקי
-43,057
-44,328
-80,015
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.87
-0.92
-1.52
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-20,424
-34,161
-22,868
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
86.8 %
---
82.5 %
הון למאזן
-13.4 %
---
-20.2 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).