טמפו משקאות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tempo.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק של בירה ומשקאות קלים ושולטת ב"יקבי ברקן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (15/11/2018)   
   1535   
   513682625   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ז'ק בר
  מנכ"ל - ז'ק בר
  סמנכ"ל כספים - אייל טרגרמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גיבורי ישראל 2 , נתניה
  טלפון : 09-8630530
  פקס : 09-8630750
  MICHAELHA@TEMPO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
1,333,610
1,286,173
1,436,941
סך מאזן
628,731
638,625
695,363
נכסים שוטפים
704,879
647,548
741,578
נכסים בלתי שוטפים
500,045
450,585
500,630
הון עצמי
641
640
638
מזה: זכויות מיעוט
662,644
643,187
703,616
התחייבויות שוטפות
170,921
192,401
232,695
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,334,301
641,933
667,537
סה"כ הכנסות
546,317
264,379
263,582
רווח גולמי
138,842
64,271
52,163
רווח תפעולי
123,977
56,750
49,715
רווח לפני מס
90,174
41,593
36,004
רווח נקי
90,159
41,579
36,007
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-40,000
-40,000
-36,000
דיבידנד
122,627
4,148
37,054
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
37.4 %
---
34.8 %
הון למאזן
19.0 %
---
17.8 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).