טמפו משקאות בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.tempo.co.il
החברה עוסקת בייצור,יבוא ושיווק של בירה ומשקאות קלים ושולטת ב"יקבי ברקן".
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1535   
   513682625   
    0 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   תעשיה   
   מזון   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - ז'ק בר
  מנכ"ל - ז'ק בר
  סמנכ"ל כספים - אייל טרגרמן
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  גיבורי ישראל 2 , נתניה
  טלפון : 09-8630530
  פקס : 09-8630750
  MICHAELHA@TEMPO.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
ספטמבר 2017
IFRS
ספטמבר 2018
IFRS
 
מאזן
1,333,610
1,395,108
1,541,186
סך מאזן
628,731
719,288
775,341
נכסים שוטפים
704,879
675,820
765,845
נכסים בלתי שוטפים
500,045
483,890
528,650
הון עצמי
641
641
626
מזה: זכויות מיעוט
662,644
720,751
782,554
התחייבויות שוטפות
170,921
190,467
229,982
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
1,334,301
1,030,735
1,060,819
סה"כ הכנסות
546,317
426,041
418,655
רווח גולמי
138,842
113,385
92,727
רווח תפעולי
123,977
101,737
87,600
רווח לפני מס
90,174
74,152
64,441
רווח נקי
90,159
74,137
64,456
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
---
---
---
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
-40,000
-40,000
-36,000
דיבידנד
122,627
44,989
69,650
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
37.4 %
---
34.3 %
הון למאזן
19.0 %
---
15.9 %
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).