פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.protalix.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח תרופות מבוססות חלבון מן הצומח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1554   
     
    233,511 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה ינאי
  מנכ"ל - משה מנור
  סמנכ"ל כספים - יוסי מימון
  
    
  פרטי קשר :
  סנונית 2, פארק המדע , כרמיאל
  טלפון : 04-9889488
  פקס : 04-9889489
  YOSSIM@PROTALIX.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017שנתי 2018 
מאזן
250,366
229,119
סך מאזן
217,211
198,580
נכסים שוטפים
33,155
30,539
נכסים בלתי שוטפים
-108,493
-198,198
הון עצמי
0
0
מזה: זכויות מיעוט
78,881
95,023
התחייבויות שוטפות
279,978
332,294
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
66,712
128,332
סה"כ הכנסות
13,906
93,468
רווח גולמי
-126,036
-72,366
רווח תפעולי
-295,652
-99,161
רווח לפני מס
-295,652
-99,161
רווח נקי
-295,652
-99,161
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.25
-0.67
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
דיבידנד
-34,649
0
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
שוק להון
---
הפסד
מכפיל
---
---
הון למאזן
הפסד
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).