פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק
Market Data Charts Historical Prices Statistics Profile AnalysisAndRatios Disclosures
www.protalix.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח תרופות מבוססות חלבון מן הצומח.
   Issuer No   
Corporate No
   Market Cap (15/11/2018)   
   1554   
     
    201,627 אלפי ש"ח   
   TASE Supersector
   TASE Sector   
   TASE Subsector   
   Indices1   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, Additional indices   
  Senior Officers :
  President - שלמה ינאי
  CEO - משה מנור
  Financial Vice CEO - יוסי מימון
  
    
  Contact Details :
  סנונית 2, פארק המדע , כרמיאל
  Phone : 04-9889488
  Fax : 04-9889489
  YOSSIM@PROTALIX.COM
   Controlling Shareholders:
   Controlling Shareholders:
List Of Controlling Shareholders (Hebrew Only)  >
List Of Securities  >
Indices Company  >
Index Adjusted Data for Company Shares  >
Financial Statements – Key Data (NIS thousands) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
Balance Sheet
250,366
215,474
243,724
סך מאזן
217,211
180,519
207,972
נכסים שוטפים
33,155
34,955
35,751
נכסים בלתי שוטפים
-108,493
-92,005
-235,733
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
78,881
93,840
52,776
התחייבויות שוטפות
279,978
213,639
426,680
התחייבויות בלתי שוטפות
Profit & Loss Statement
66,712
59,192
26,194
סה"כ הכנסות
13,906
10,926
718
רווח גולמי
-126,036
-87,996
-111,897
רווח תפעולי
-295,652
-247,506
-131,435
רווח לפני מס
-295,652
-247,506
-131,435
רווח נקי
-295,652
-247,506
-131,435
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.25
-1.94
-0.91
רווח נקי בסיסי למניה
Additional Data
---
---
0
דיבידנד
-34,649
---
-13,558
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
Financial Ratios
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 Export Data 
FinanceReportRemark