פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
www.protalix.com
חברה זרה העוסקת בפיתוח תרופות מבוססות חלבון מן הצומח.
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (17/01/2019)   
   1554   
     
    188,332 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   הייטק   
   ביומד   
   ביוטכנולוגיה   
   ת"א-SME60, מדד ת"א-ביומד, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א All-Share, ת"א טק - עילית, ת"א-רימון, ת"א-SME150, מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - שלמה ינאי
  מנכ"ל - משה מנור
  סמנכ"ל כספים - יוסי מימון
  
    
  פרטי קשר :
  סנונית 2, פארק המדע , כרמיאל
  טלפון : 04-9889488
  פקס : 04-9889489
  YOSSIM@PROTALIX.COM
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
נתוני ני"ע עבור מדדים לפי כמות צפה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017ספטמבר 2017ספטמבר 2018 
מאזן
250,366
215,474
243,724
סך מאזן
217,211
180,519
207,972
נכסים שוטפים
33,155
34,955
35,751
נכסים בלתי שוטפים
-108,493
-92,005
-235,733
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
78,881
93,840
52,776
התחייבויות שוטפות
279,978
213,639
426,680
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
66,712
59,192
26,194
סה"כ הכנסות
13,906
10,926
718
רווח גולמי
-126,036
-87,996
-111,897
רווח תפעולי
-295,652
-247,506
-131,435
רווח לפני מס
-295,652
-247,506
-131,435
רווח נקי
-295,652
-247,506
-131,435
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-2.25
-1.94
-0.91
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
---
---
0
דיבידנד
-34,649
---
-13,558
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).