הכשרת הישוב התחדשות עירונית ישראל בע"מ
נתוני מסחר גרפים נתונים היסטוריים סטטיסטיקה פרטי החברה אנליזות ודירוגים מאי"ה-דיווחים
החברה עוסקת בהתחדשות עירונית (לשעבר "הכשרה אלפא").
   מספר מנפיק   
מספר תאגיד
   שווי שוק (20/03/2019)   
   1561   
   514423474   
    39,254 אלפי ש"ח   
   ענף על בבורסה
   ענף בבורסה   
   תת-ענף בבורסה   
   ני"ע החברה נכללים במדדים   
   ריאלי   
   נדל"ן ובינוי   
   נדל"ן ובינוי   
   מדדים נוספים   
  נושאי משרה בכירים :
  יו"ר - עופר נמרודי
  מנכ"ל - אלכסנדר מריאש
  
  למצבת נושאי משרה  
  פרטי קשר :
  ששת הימים 30 , בני ברק
  טלפון : 03-7962224
  פקס : 03-7962226
  KIM@ILDC.CO.IL
   בעלי עניין:
   בעלי עניין:
רשימת בעלי עניין  >
רשימת ניירות ערך  >
מדדים בהם נכללים ני"ע החברה  >
דוחות כספיים – נתונים עיקריים (אלפי ש"ח) **
שנתי 2017
IFRS
יוני 2017
IFRS
יוני 2018
IFRS
 
מאזן
5,266
12,260
4,763
סך מאזן
1,166
4,030
4,763
נכסים שוטפים
4,100
8,230
0
נכסים בלתי שוטפים
-1,426
-28,723
-2,251
הון עצמי
0
0
0
מזה: זכויות מיעוט
835
13,963
1,435
התחייבויות שוטפות
5,857
27,020
5,579
התחייבויות בלתי שוטפות
דוח רווח והפסד
0
0
0
סה"כ הכנסות
0
0
0
רווח גולמי
-15,615
-7,205
-4,647
רווח תפעולי
-20,508
-10,374
-5,400
רווח לפני מס
-17,875
-9,864
-5,400
רווח נקי
-17,875
-9,864
-5,400
רווח נקי מיוחס לבעלי מניות
-0.69
-0.38
-0.21
רווח נקי בסיסי למניה
נתונים נוספים
0
0
0
דיבידנד
-15,972
-7,041
-4,827
מזומנים נטו מפעילות שוטפת
יחסים פיננסיים
---
---
---
שוק להון
---
---
הפסד
מכפיל
---
---
---
הון למאזן
הפסד
---
הפסד
תשואה להון
 ייצוא נתונים מהטבלה 
הערה: נתוני הדוחות הכספיים התקבלו מחברת אי-אונליין והם לוקטו ועובדו על ידה. הנתונים כאמור לא נבדקו ולא בוקרו על ידי הבורסה והם מוצגים כפי שהם נמסרו לבורסה על ידי אי-אונליין. הנתונים המחייבים הינם הנתונים המופיעים בדוחות הכספיים שפורסמו על ידי החברה. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם שימוש, הבורסה אינה אחראית לליקוי, טעות שגיאה או אי דיוק שנפלו בנתונים המוצגים. דו"חות כספיים שפורסמו במטבע-חוץ- מתורגמים לשקלים לפי השער היציג במועד הדו"ח.
בחישוב היחסים הפיננסיים: שווי שוק החברה – ליום מסחר אחרון; רווח נקי - מיוחס לבעלי המניות (12 חודשים אחרונים); הון עצמי- מיוחס לבעלי המניות (ממוצע 12 חודשים תחילת וסוף תקופה).